Projectactiviteiten

Naast structurele activiteiten heeft het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ook projecten uitgevoerd. Deze projecten sluiten aan op de structurele activiteiten. In de meeste gevallen zijn ze gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten of activiteiten of op vernieuwing van de werkwijze en opzet van het LMA.

In 2021 is gewerkt aan een tweetal projecten:

  1. Vernieuwen gebruikersinterface van AMICE / MVC project
  2. Implementatie wettelijke verplichtingen

Vernieuwen gebruikersinterface van AMICE / MVC project

In 2020 is het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gestart met het vernieuwen van de gebruikersinterface van AMICE. Deze vernieuwing was hard nodig. Het oude AMICE was inmiddels al vijftien jaar oud en de gebruikte technieken waarmee de formulieren en schermen van AMICE zijn ontwikkeld waren niet meer toekomstbestendig.

De nieuwe gebruikersinterface van AMICE is vormgegeven in de huisstijl van Rijkswaterstaat. Hiermee wordt ook een grote stap gezet in de toegankelijkheid van AMICE. Bovendien is voor de nieuwe interface gebruik gemaakt van de huidig geldende technieken. Hierdoor is dit deel van AMICE weer helemaal up-to-date.

In mei 2021 zijn de werkzaamheden voor dit project afgerond. Daarmee kon worden gestart met het uitvoeren van de volgende grote aanpassingen aan het meldsysteem voor het project Implementatie wettelijke verplichtingen.

Project Implementatie wettelijke verplichtingen

In 2020 is het project 20.01 ‘Implementatie wettelijke verplichtingen’ van start gegaan. In het plan van aanpak zijn de wijzigingen in onderlinge samenhang beschreven en is er een planning gemaakt voor de realisatie. In 2021 is alles voorbereid en gerealiseerd zodat in januari 2022 de overgangsfase kon ingaan.

Het gaat hierbij om implementatie van de volgende wettelijke verplichtingen:

  • gebruik van basisregistraties;
  • Omgevingswet;
  • Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen;
  • Wet Digitale Overheid.

Het doel van het project is het aanpassen van de dienstverlening van het LMA zodat er tijdig voldaan wordt aan de relevante wettelijke verplichtingen. Randvoorwaarden zijn dat de continuïteit van de dienstverlening van het LMA gedurende en na het project gewaarborgd is en dat voor de gebruikers (melders en toezichthouders) de wijzigingen zo soepel mogelijk verlopen.

De wijzigingen worden gefaseerd uitgevoerd. Binnen deze fasering neemt de zogenaamde overgangsfase een belangrijke plaats in. In deze periode van zes maanden, wordt zowel de huidige meldsystematiek als de nieuwe meldsystematiek ondersteund.

Naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen is een belangrijk voordeel van het project het uitfaseren van de LMA-wasstraat. In deze ‘wasstraat’ worden de NAW-gegevens van AMICE-bedrijfsnummers door software ontdubbeld en geïdentificeerd. Het werken met KvK nummers en een aansluiting met het Centraal Aansluitpunt komt hiervoor in de plaats.

In 2021 is door het projectteam de analysefase van het project afgerond en is gestart met het aanpassen van het meldsysteem. Vanwege de aanpassingen in AMICE zijn ook de consequenties voor de administratieve organisatie vastgesteld. Er is bepaald welke juridische documenten aangepast moesten worden. Ook heeft het LMA intensief gecommuniceerd over de aanpassingen richting het bedrijfsleven en toezichthouders.

In mei 2022 gaat de overgangstermijn in en kunnen bedrijven zowel via de oude als de nieuwe manier melden. Vanaf oktober 2022  is het melden met handelsregisternummers, verplicht.