Vooruitblik

Om onze doelen te behalen heeft het LMA een Meerjarenagenda. Hieronder volgen enkele van de stappen die volgend jaar op de planning staan.

Realisatie en afronding project Implementatie wettelijke verplichtingen

Het LMA is in 2020 gestart met de voorbereidingen voor een project waarin verschillende nieuwe en aangepaste wettelijke verplichtingen moeten worden geïmplementeerd. Zo is het Besluit melden aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Ook moet het LMA gaan voldoen aan de Handelsregisterwet en de Wet digitale overheid. In 2020 is de analysefase voor dit project afgerond en in 2021 is gestart met de realisatie. In oktober 2022 moeten de wijzigingen volledig zijn geïmplementeerd.

Verbetering dienstverlening

In 2022 blijft het LMA continue werken aan verbetering van de dienstverlening. Voorbeelden van activiteiten in 2022 op dit gebied zijn:

  • Analyseren resultaten klanttevredenheidsonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten om de dienstverlening van het LMA verder te verbeteren. Na een analyse van de resultaten, worden in 2022 verbeteringen doorgevoerd om in 2023 hogere rapportcijfers te behalen.
  • Het structureel koppelen van de LMA-data aan andere gegevensbestanden in een ‘datawarehouse’.
  • Het uitvoeren van een benchmark omgevingsdiensten. Deze benchmarkt vindt iedere twee jaar plaats en biedt waardevolle informatie over hoe de omgevingsdiensten omgaan met de meldgegevens en de diensten van het LMA. Zo kan het LMA haar producten en diensten nog beter op hen afstemmen.
  • Samen met de omgevingsdiensten, IPO en VNG komen tot verbeterde producten en dienstenpakket. Naar aanleiding van de in 2021 gehouden menukaartsessies bleek dat de aangeboden producten en diensten beperkt werden afgenomen.
  • Het aangaan van een actieve relatie met gemeenten en provincies. Wat kan het LMA voor gemeenten en provincies betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van de Circulaire Economie?
  • Op het gebied van de Circulaire Economie:
    • Met TU-Delft organiseren van een internationaal congres van meldpunten.
    • Samenwerking tot stand brengen met marktpartijen.