Afbouw ondersteuning bestaand beleid

Conform de afspraak met het OpdrachtgGeversOverleg van Bodem+ bouwden we onze ondersteuning van bestaand beleid verder af in 2016 en 2017. Dat deden we omdat dit beleid opgaat in de Omgevingswet. Daarom richten we onze energie liever op het op een goede manier inpassen van bodemwet- en -regelgeving in de Omgevingswet. In afwachting van toekomstig nieuw instrumentarium onder de Omgevingswet zetten we ook de actualisering van het huidige instrumentarium op een lager pitje. Alleen wettelijk verplichte instrumenten, zoals het Meldpunt bodemkwaliteit, blijven we actualiseren.

Bereikte hoofddoelen en resultaten

In 2017 is een omvangrijke actualisatie van de Regeling bodemkwaliteit in consultatie gebracht. Ook is een bijdrage geleverd aan de actualisatie van diverse SIKB- en NEN-normdocumenten en CROW-publicaties. Daarnaast leverde Bodem+ vraaggestuurde advisering over bodembescherming, bodemsanering of bodembeheer in (regionale) uitvoering.

Geleverde hoofdproducten

De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is van 8 augustus tot en met 18 september 2017 opengesteld voor consultatie. Het is de bedoeling dat deze wijziging per 1 april 2018 in werking treedt. Met deze wijziging wordt de borging van goed vooronderzoek versterkt. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van bodemonderzoeken en milieuverklaringen toe. De wijziging is daarmee de implementatie van een van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit uit 2011. De wijziging loopt synchroon met de aanwijzing van de gewijzigde normdocumenten voor vooronderzoek: NEN 5717 en 5725. Hieraan is een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Met bovengenoemde wijziging worden diverse actualisaties van normdocumenten en bijbehorende essentiële eisen voor publiek toezicht aangewezen. De beoordelingsrichtlijn voor grondbanken (BRL 9335) die in 2017 is vastgesteld wordt aangewezen en daarmee is een belangrijke verbetering in het omgaan met grondstromen samen met betrokken branches bereikt. In drie sessies met circa 150 deelnemers is voorlichting gegeven over de wijzigingen.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over de verdenking van de aanwezigheid van asbest door het aantreffen van on-geclassificeerd puin is met de Inspectie Leefomgeving en Transport en diverse overheden en het bedrijfsleven een inventarisatie gestart. Hiermee willen we een database opbouwen die meer inzicht geeft in de correlatie tussen de aanwezigheid van puin in de bodem en het aantreffen van asbest. Deze database is in 2017 door derden opgebouwd en zal in 2018 in opdracht van Bodem+ worden geanalyseerd. Door meer inzicht in de correlatie tussen puin en asbest kan het onderzoek naar asbest gerichter worden ingezet.

Ook droeg Bodem+ verantwoordelijkheid voor zowel het beheer van de applicatie BoToVa (Bodem Toets en Validatieservice) als voor het beheer en de uitvoering van de Meldkamer bodemkwaliteit. Daar kwamen in 2017 20.617 meldingen binnen (zie hoofdstuk Uitvoering wettelijke taken). We participeren in het Expertisecentrum PFOA en ondersteunden de Green Deals AEC-bodemassen en Voedselbossen.

Veel informatieverstrekking van Bodem+ verliep via de website, publicatie van nieuwe en actualisatie van huidige veelgestelde vragen (FAQ’s) en vraagbeantwoording via de bodemhelpdesk. Hierbij ging nog altijd 50% tot 55% van alle vragen over het Besluit bodemkwaliteit en huidige regels voor grondverzet. Daarnaast gaven we op verzoek adviezen aan decentrale overheden.