Programmabeheer en financiële verantwoording

Aan het OpdrachtGeversOverleg van Bodem+ zijn het jaarverslag 2016 en het jaarwerkplan 2017 geleverd. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de directeur-generaal van Rijkswaterstaat zijn de financiële rapportages T1 tot en met T4, Tmid 2017 en Teind 2017 opgesteld.

Ook werd het Programmabeheer ondersteund met 1 afdelingshoofd en 1 managementondersteuner. Gilbert Boerekamp was in 2017 het afdelingshoofd Bodem en Ondergrond.

In 2017 is de personele capaciteit in lijn gebracht met het opdrachtenpakket en de formatie. Dat gebeurde door het werven van 1 medewerker en het uitstromen van 1 medewerker naar een andere functie. In verband met de krimpende opdracht van Bodem+ zijn de laatste 2 detacheringen vanuit Deltares en WaterNet beëindigd. Voor de wijziging van het Besluit en Regeling bodemkwaliteit is een jurist van de Corporate Dienst van RWS gedetacheerd. Vanuit de Participatiewet biedt 1 medewerker extra programmaondersteuning.

De externe inhuur is teruggebracht tot 0 fte. Aan het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet en het Informatiepunt Omgevingswet leenden we 2,3 fte aan capaciteit uit. Aan het Deltaprogramma, spoor Ruimtelijke Adaptatie leenden we 1,3 fte uit. Ook leverden we 2 medewerkers aan het programmabureau BRO 2.

Bodem+ ontving in 2017 geen verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

Financiële verantwoording:

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+ -opdrachten (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+ -opdrachten (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
Opgave spoed en Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond*51.0001.122
Ondersteuning STRONG en Omgevingswet9325298
Afbouw ondersteuning bestaand beleid4200235
Kennisopbouw en -overdracht**71.1001.022
Uitvoering wettelijke taken3,5250168
Programmabeheer2--
Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond***-1.2501.200
Totalen30,5 (100%)4.1254045 (98%)

*  Het projectmiddelenbudget van 1.000 kEur voor het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant kent een eigen verantwoordingsstructuur via   het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.
** Via de Tmid-rapportage 2017 is het budget voor ‘Kennisopbouw- en overdracht’ met akkoord door de opdrachtgevers en het ministerie van IenW verhoogd van 900 kEur naar 1.100 kEur.
*** Via de Tmid-rapportage 2017 is het budget voor ‘Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond’ met akkoord door de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater, Bodem en het ministerie van IenW verlaagd van 2.000 kEur naar 1.250 kEur.

Brontabel als csv (482 bytes)

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
DGMI: D3 Wettelijke taken Bssa en Wbm15046
Rijkswaterstaat: eigen uitvoering Rijkswaterstaat121.2091.219
Werken voor derden: internationaal PIB Canada, China, Servië0,12222
Brontabel als csv (270 bytes)