Uitvoering wettelijke taken

Rijkswaterstaat Bodem+ voert 6 wettelijke taken uit namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beoordeling van aanvragen Baggerspecieverklaringen – op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond – op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (IenW-DGMI). IenW-DGMI financiert dit. De overige wettelijke taken verricht Bodem+ in opdracht van het directoraat-generaal Ruimte en Water (IenW-DGRW). IenW-DGRW financiert dit.

Baggerspecieverklaringen

Rijkswaterstaat Bodem+ verleende 92 baggerspecieverklaringen voor in totaal 156.083 ton baggerspecie. Eén baggerspecieverklaring werd geweigerd, maar dat leidde niet tot beroeps- en bezwaarprocedures. In totaal is hiermee voor ongeveer 2,2 miljoen euro aan vrijstelling voor afvalstoffenbelasting verleend. De aanvraagprocedure werd in 2017 volledig gedigitaliseerd. In alle gevallen was de behandeltermijn binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn. Eind december 2017 is de MinimumVerwerkingStandaard van 60% zandscheiding voor baggerspecie via het Landelijk Afvalplan 3 afgeschaft.

Aantal verleende baggerspecieverklaringen

Aantal verleende baggerspecieverklaringen
JaarAantal
2011116
20121
20130
201474
2015109
201669
201792
Brontabel als csv (76 bytes)

Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

In 2017 verleende Rijkswaterstaat Bodem+ 162 verklaringen van niet-reinigbaarheid voor in totaal 651.633 ton te storten verontreinigde grond. 16 verklaringen van niet-reinigbaarheid werden geweigerd, maar dat leidde niet tot beroeps- en bezwaarprocedures. Ook hier werd de aanvraagprocedure in 2017 volledig gedigitaliseerd. Daarmee viel in alle gevallen de behandeltermijn binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn.

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond toevoegen

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond toevoegen
JaarAantal
2011227
2012290
2013233
2014222
2015181
2016198
2017162
Brontabel als csv (83 bytes)

Erkenningen Kwalibo

In 2017 werden 1.138 erkenningen Kwalibo verleend en voerde Rijkswaterstaat Bodem+ 1.159 administratieve omzettingen uit. Hiervan werden 18 aanvragen niet-ontvankelijk verklaard. Vooral het aantal erkenningen voor bovengrondse en ondergrondse installatie van bodemenergiesystemen nam toe. Het zoekmenu ‘erkenningen Kwalibo’ werd in 2017 ongeveer 376.085 geraadpleegd.

Aantal erkenningen kwalibo 2017

Aantal erkenningen kwalibo 2017
StatusAantal
Verleend1138
Administratieve aanpassingen1159
Intrekking89
Geweigerd0
Niet-ontvankelijk18
Brontabel als csv (115 bytes)

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

  • Het aantal meldingen is in 2017 toegenomen tot 20.617. In 2016 waren het er 19.736.
  • De meeste meldingen (99,4%) worden elektronisch verzonden. In 2017 zijn er 118 schriftelijke meldingen ingediend. In 2016 waren het er 151.
  • Aan de meldkamer van het Meldpunt bodemkwaliteit zijn 526 vragen gesteld. In 2016 waren dat er nog 832.
  • Het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving verwerkte in 2017 in totaal 73% van de vragen over het meldsysteem bodemkwaliteit. De meeste vragen worden gesteld door bedrijven (64%) en kwamen voornamelijk telefonisch binnen (86%).
  • In 2016 ondertekenden we een aansluitovereenkomst met de Inspectie Leefomgeving en Transport om gegevens uit het Landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit aan te sluiten op Inspectieview Milieu. Bij de realisatie in 2018 ontstaat hierdoor een integraal instrument voor landelijke informatie bij toezicht en handhaving.
Aantal meldingen 2008-2017

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC Bouwstoffen

Namens de minister van IenW behandelt Rijkswaterstaat Bodem+ aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen voor IBC-voorzieningen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2017 zijn nul aanvragen ontvangen. We adviseerden het ministerie van IenW om deze wettelijke taak formeel af te schaffen.

Fabrikant-eigenverklaring

Namens de minister van IenW beheert en publiceert Rijkswaterstaat Bodem+ een register met fabrikant-eigenverklaringen: een type milieuhygiënische kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen. In 2017 zijn 2 nieuwe verklaringen toegevoegd. Het register bevatte eind 2017 in totaal 30 fabrikant-eigenverklaringen.

Kostenverhaal bodemsanering Wbb namens het Rijk

In 2017 zijn geen dossiers Kostenverhaal afgewikkeld. In 2017 is in één dossier na overleg met het bevoegd gezag besloten niet meer te stuiten. Er zijn in 2017 geen stuitingsbrieven verstuurd. Er zijn ook geen nieuwe zaken bijgekomen. De huidige actieve werkvoorraad bedraagt nog 6 dossiers en 2 te monitoren dossiers.