Maar liefst 1,2 miljard kilo breuksteen en staalslakken wordt in de vooroevers van de Westerschelde en Oosterschelde gestort om stabiliteit van de dijken te waarborgen. Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat bundelen de krachten om deze klus te klaren. Dat zorgt voor een efficiënte uitvoering van het project, zegt omgevingsmanager projectorganisatie waterveiligheid bij het waterschap, Alex de Smet.

Het waterschap heeft goede kennis van de omgeving en Rijkswaterstaat heeft specifieke kennis van contracten. Zo vormen wij samen een ideaal team

Wat gebeurt er nu precies bij de vooroevers?
‘We versterken de vooroevers op 17 locaties, verdeeld over de Westerschelde en de Oosterschelde. Dat is nodig omdat de stroming van het water de vooroevers aantast. We willen voorkomen dat de dijken hierdoor op enig moment verzwakken en in het water schuiven. Door onze werkzaamheden borgen we de veiligheid en zorgen we dat iedereen in het achterland droge voeten houdt.’

Hoe zijn daarbij de rollen verdeeld?
‘Het waterschap meet regelmatig de hoogte van de bodem. Dit doen we met een peilboot die oneffenheden, als putten en gaten, registreert. Is er sprake van bodemverlaging? Dan beoordelen we in hoeverre dit de veiligheidsnorm overschrijdt. Vervolgens gaan we na hoe we dit het beste kunnen oplossen. Wij maken hiervoor een technisch ontwerp en aan de hand daarvan voert de aannemer de versterking uit, in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit doen zij nu door de kuilen te bestorten met stortstenen.’

Video: meten van de vooroever

Een speciale peilboot (de Meermin) vaart dagelijks uit om te controleren of de vooroever, het stukje kust dat onder water ligt, sterk genoeg is. Zo niet, dan wordt de vooroever versterkt, bijvoorbeeld met stenen. Hoe we dit doen ziet u in deze animatie: Meten van de vooroever.

Getekende weergave van vooroeververdediging

Wat is er zo speciaal aan de samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat?
‘Wij werken in een gemengd team met medewerkers van zowel het waterschap als Rijkswaterstaat. Hierin zijn alle benodigde disciplines zoals techniek, omgeving, contract en projectbeheersing vertegenwoordigd. Het is bijzonder dat we de kennis van beide organisaties hebben gebundeld. Het waterschap heeft goede kennis van de omgeving en Rijkswaterstaat heeft specifieke kennis van contracten. Zo vormen wij samen de ideale mix om dit project efficiënt uit te voeren.’

Waaruit blijkt die efficiënte uitvoering?
‘Dankzij de integrale aanpak zijn er korte lijntjes tussen alle disciplines en kunnen we snel schakelen. We signaleerden fouten al in de beginfase en konden daar dus op tijd op inspelen. We vroegen de visserijsector van tevoren naar hun wensen en eisen, zodat we daar ook in het ontwerp al rekening mee konden houden. Door belanghebbenden hierin mee te nemen, hopen we onaangename verrassingen tijdens de uitvoering te voorkomen, zodat we vlot kunnen doorwerken.’

Hoe zorgen jullie voor tevreden eindgebruikers?
‘Door ze niet alleen naar hun wensen en eisen te vragen, maar ze ook te laten zien dat we daar iets mee doen. Bij de Oosterschelde maakten kreeftenvissers zich bijvoorbeeld zorgen dat zij in hun bedrijfsvoering beperkt zouden worden tijdens de werkzaamheden. Het kreeftenseizoen loopt van half maart tot half juli. Daarom hebben wij besloten de bestortingen in de Oosterschelde in de winter te doen.

Mosselkwekers vreesden dat het storten van de stenen zou zorgen voor ernstige vertroebeling van het water, waardoor hun mosselen kunnen sterven. Daarom hebben we beloofd continu de waterkwaliteit te meten, zodat we op tijd kunnen ingrijpen als dat nodig is. Bij de Westerschelde is de scheepvaart de belangrijkste gebruiker: die zullen we voortdurend informeren over de bestortingsplaatsen.’

Man voor boot
Alex de Smet, omgevingsmanager projectorganisatie waterveiligheid bij het waterschap
Logo Provincie Zeeland

Provincie Zeeland maakt ook van de gelegenheid gebruik om aanvullende werkzaamheden uit te voeren, toch?
‘Dat klopt. Op verzoek van de Provincie Zeeland hebben we het Natuurpakket Westerschelde (NPW) in de uitvoering van de vooroeververdediging meegenomen. Deze samenwerking is niet alleen financieel interessant, maar door al het werk in één keer uit te voeren, beperken we ook de eventuele overlast voor de omgeving tot die ene periode.

Het doel van het NPW is om 600 ha estuariene natuur te ontwikkelen in de Westerschelde. Dit gebeurt onder meer door natuur langs de oevers te herstellen en waardevol slib te creëren. Dit doen we door strekdammen haaks op de oevers aan te brengen. Slibdeeltjes bezinken hierdoor sneller, waardoor bodemdiertjes zich op termijn vestigen en vervolgens als voedsel kunnen dienen voor watervogels in de Westerschelde.’

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland
Logo Scheldestromen

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie over het versterken van de vooroevers en de bijbehorende planning op www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland.