Net als in de afgelopen 5 jaar ondersteunde Bodem+ het Uitvoeringsprogramma (UP) Convenant Bodem en Ondergrond en Convenant Bodem en Bedrijfsleven. We leverden personeel (onder andere programma- en projectsecretarissen), huisvesting, communicatie en inkoopprocessen. Het UP kent eigen rapportage- en stuurlijnen via het Programmateam Convenant Bodem en Ondergrond en de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem.

Bereikte hoofddoelen en resultaten

In 2016 besteedden we tijdens de uitvoering van de dagelijkse taken veel aandacht aan het concreet maken van de opgaven. En aan de communicatie erover. Dit deden we ook voor de projecten in de regio. De belangrijkste resultaten waren:

  • doorgaan met wat al goed liep. Veel acties liepen door vanuit het eerste convenant;
  • het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

De belangrijkste producten die we leverden

In 2016 organiseerden we 2 masterclasses. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. De bodemwereld verbreedt. We zitten niet langer in een inner circle. De bodemwereld is meer een platform geworden. Een mooi voorbeeld is de masterclass Meervoudig Financieren. Door de combinatie met klimaatadaptatie en gebiedsgericht grondwaterbeheer konden we laten zien hoe de bodem zich tot deze twee onderwerpen verhoudt.

Door een intensieve samenwerking vanuit het UP met het bedrijfsleven creëerden we een platform om de discussie te voeren en andere partijen te bewegen. Een goed voorbeeld is het rondje langs de velden. Hierdoor creëerden we meer begrip binnen het bedrijfsleven (en bijvoorbeeld ook adviesbureaus). En zo wordt de vraag vanuit deze hoek steeds beter gevormd. Er wordt een plek aan tafel geboden, een spreekbuis.

Vanuit het UP financierden we 10 projecten in de regio om ze een stapje op weg te helpen. Deze projecten zijn allemaal gericht op het opdoen van ervaring aan bodem en ondergrond in maatschappelijke opgaven. Vanuit het UP blijven we deze projecten volgen en delen we de ervaringen en resultaten.

De eerste ronde van het Kennisbudget is gestart. Uit deze ronden zijn 8 projecten gehonoreerd. Deze laten een breed spectrum zien. Het kennisbudget is in de markt gezet, waarop veel projecten zijn ingediend. Het traject van verdeling van het kennisbudget is geëvalueerd en deze ervaringen worden in 2017 gebruikt bij de volgende Kennisbudget ronden.

Het Bodemtraineeship startte in 2016. Er zijn inmiddels 10 trainees aan het werk. Het is een mooie samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Er ontstaat een wisselwerking tussen de aanpak van het convenant en de Omgevingswet: de wetgeving biedt urgentie/versnelling, het convenant ondersteunt de regio’s bij de implementatie van de Omgevingswet. In 2016 hebben we die 2 gekoppeld. En is er nu een basis van vertrouwen en samenwerking. Samenwerking in meerdere vormen, zoals bijvoorbeeld met het bedrijfsleven of met gemeenten. Uitdagingen gaan we samen aan, discussies voeren we samen. Zo is er meer begrip voor elkaar ontstaan.

De uitvraag voor de monitoring pastten we aan zodat er meer inzicht komt in de financiële opgave na 2020. We stelden een projectvoorstel op om de inspanningen op het gebied van transitie inzichtelijk te maken. De saneringsopgave ligt op koers.

De communicatie is nu professioneler doordat we samenwerken met een communicatiebureau. We maakten de volgende communicatiemiddelen: de tweemaandelijkse nieuwsbrief, praktijkverhalen uit de regio op de website en een duidelijke zichtbaarheid op BodemBreed met o.a. een hand-out. Ook liggen de eerste contouren voor de communicatiestrategie klaar.

Samenvattend

In 2016 legden we een goed fundament voor de komende jaren. De focus verplaatsten we van zoeken naar doen, van begrijpen naar bereiken en van benutten naar beschermen. De uitdagingen brachten we helder in kaart. Om die uitdagingen aan te pakken, helpt samenwerking en over de grenzen heen kijken. En het helpt om bodem en ondergrond te plaatsen in het perspectief van de veel bredere, integrale maatschappelijke opdracht. Maar ook: de regio ondersteunen, faciliteren van het decentralisatieproces; stimuleren dat overheden bodem en ondergrond meenemen in hun omgevingsvisies, ondersteunen van 2D- naar 3D-denken. Het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond faciliteert, signaleert en stimuleert. Integraal. Regionaal. En samen.