Hoofdstuk 4

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarrapportage

Kennisopbouw en kennisoverdracht

Illustratie Bodem+ geel

Kennisopbouw en kennisoverdracht

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft een belangrijke rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Dit doen we vaak in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (UP) en onze kennispartners in de netwerken, zoals het ExpertiseNetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) en het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het Hoger Onderwijs (KOBO-HBO). Hierbij richten we ons op zowel kennisontwikkeling als kennisoverdracht. Dit doen wij door deel te nemen aan netwerken en initiatieven, door het beheren van websites die gaan over bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden.

De belangrijkste producten die we leverden

We gaven nieuwe impulsen aan kennisagendering, -ontwikkeling en -overdracht. We richtten ons met name op het versterken van kennis in de praktijk. Op zowel lokaal als regionaal niveau

Helpdesk, website, nieuwsbrief

Bodem+ beantwoordde 2.427 vragen aan de bodemhelpdesk (-10% ten opzichte van 2015) en 832 vragen aan de Meldkamer Bodemkwaliteit (+27% ten opzichte van 2015).

Aantal vragen Bodemhelpdesk

Verder onderhielden we de website bodemplus.nl, die goed werd bezocht: ongeveer 200.000 bezoekers in 2017, met ruim 705.000 paginaweergaves (circa 4.500 paginaweergaves per werkdag). Ook publiceerden we 65 nieuwsberichten met actualiteiten.

Paginaweergaven website Bodemplus

De website Bodemrichtlijn.nl werd door ruim 94.000 bezoekers bezocht met ruim 257.000 paginaweergaves. Ook publiceerden we 10 nieuwsbrieven van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (> 3.200 abonnees). En zorgden we voor diverse publicaties in vaktijdschriften als BODEM, Land+Water en H2O.

Bezoeken en gesprekken

Er vonden ongeveer 40 werkbezoeken en gesprekken plaats door het UP met bevoegde overheden Wbb (Wet bodembescherming). De accountmanagers van Bodem+ hielden ongeveer 60 accountgesprekken met provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Deze contacten leverden veel signalen en uitvoeringswensen op die we vertaalden naar voorstellen tot beleidsontwikkeling en -implementatie.

Georganiseerde bijeenkomsten

  • Medeorganisatie van een bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem, 3 bijeenkomsten van het Platform Bodembeheer en 2 Baggernet-bijeenkomsten.
  • We waren gastheer en medeorganisator van het symposium Bodembreed.
  • Via het Initiatief Bewust bodemgebruik organiseerden we een ambassadeurs-bijeenkomst en 2 edities van Soils2Meet. Ook leverden we bijdragen aan de bijeenkomsten: Voedsel Anders, Boer Burger Bankier, Nationale Omgevingsvisie, SMC Academy en Betwist Land.
  • We organiseerden een groot aantal presentaties en workshops op zowel nationale als internationale symposia, zoals BodemBreed, de Schakeldag/Dag van de Omgevingswet, SIKB-congres (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer), Nationale congres veenbodemdaling Heel Holland Zakt, Sednet en de Bodemconferentie Beijing.  

Onderwijs

Via het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO-HO) droegen we bij aan het duurzaam verbinden van hoger onderwijs met de praktijk. Ook hielpen we bij het ontwikkelen, actualiseren en beschikbaar stellen van lesmateriaal en het samenbrengen van vraag en aanbod van stageopdrachten. Mede dankzij de bijdrage van Bodem+ was de GEOweek wederom succesvol. Ruim 4.400 leerlingen maakten hierbij kennis met de praktijk van Geo.

Internationaal

Het Europese netwerk van beleidsmakers op het gebied van bodemverontreiniging Common Forum is bij ons op bezoek geweest. Op ons initiatief is dit netwerk verbreed door de oprichting van de werkgroep ‘Soil as a resource’.  
Als lid van een Europese Expertgroup maakten we een inventarisatie van het Nederlandse bodembeleid en de bijbehorende instrumenten (in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken). We stelden een paper op over de ontwikkeling van dit beleid vanaf 1980 tot nu.   
Op de ‘World Soil Day’ presenteerden we de beleidsvertaling van de soilpilot van de werkgroep Mapping and Assessment Ecosystemservices (MAES) en lichtten we het Nederlandse bodembeleid toe.

Ook organiseerden we een succesvolle bodemconferentie in Beijing en ontvingen we verschillende delegaties vanuit China, Korea, Israel en Japan. Verder stelden we in samenwerking met Duitse, Vlaamse en Engelse experts een advies op voor de Maleisische overheid over het ontwikkelen van een bodemverontreinigingsbeleid.

Ook heeft Bodem+ Deltares gecofinancierd voor haar deelname aan het Horizon2020 project ‘INSPIRATION’ in 2016. Het doel is: het opstellen van een Europese kennisagenda voor bodem-water-sediment en landgebruik en beheer. We dienden samen met Deltaris en andere Europese partners met succes een onderzoeksvoorstel in. Dit was in het kader van Interreg naar het mijnen van stortplaatsen (COCOON).

Overigen

Daarnaast heeft Bodem+ bijgedragen aan de Living Lab Bodemdaling. Met Gemeente Gouda en Hoogheemraadschap van Rijnland is een gezamenlijk traject ingezet om de mogelijkheden te onderzoeken de historische binnenstad van Gouda in de toekomst droog te houden.
Ook vulden we de onderzoekstechnieken op de ‘Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit’ aan.