Ondersteuning modernisering bodemregels in de Omgevingswet

Bodem+ is nauw betrokken bij de aanpassing van de bodemwet en -regelgeving aan de Omgevingswet. Hieronder een beeld van onze bijdrage in 2018.

Volgens de huidige planning treedt de nieuwe Omgevingswet in 2021 in werking. Tegelijk met de wet zullen ook de besluiten en regelingen in werking treden.

Wij leveren capaciteit en kennis aan de projectgroep van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) die zich bezighoudt met de complexe en ingrijpende ombouw van de bodemwet en -regelgeving. Nu de Ontwerp-aanvullingswet bodem in wettelijke procedure is verschuift in 2018 het accent van onze inzet naar de nadere uitwerking van het Ontwerp-aanvullingsbesluit bodem. Met name de regels over graven, saneren en toepassen staan in dit Aanvullingsbesluit.

Vanuit het Besluit bodemkwaliteit komt in deze wijziging alleen het toepassingskader bezien vanuit de initiatiefnemer in het Aanvullingsbesluit. De inbouw daarvan wordt in 2018 voorbereid, met een beoogde internetconsultatie medio 2018. Wij gaan het ministerie ook ondersteunen bij de reactie op deze consultatie en het verwerken van de reacties in het Aanvullingsbesluit. Ook wordt het Besluit bodemkwaliteit aangepast, zodat onder andere de regels voor bouwstoffen en kwaliteitsborging in het bodembeheer vanaf 2021 in werking blijven.

Tot slot ondersteunen we het ministerie bij de verdere inventarisatie naar welke bodemregels nog overblijven voor vastlegging in een Ministeriële bodemregeling. We verkennen ook welke instrumenten omgebouwd moeten worden naar het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet of nieuw ontwikkeld moeten worden. We dragen bij aan de voorbereiding van de implementatie van de wet en het aanvullingsbesluit via voorlichting en kennisoverdracht aan decentrale overheden.

De regels vanuit het Activiteitenbesluit voor bodembescherming werden in 2016 en 2017 omgezet naar het Besluit activiteiten leefomgeving. In 2018 worden deze bodembeschermingsregels aan de hand van het rapport van de Raad van State in het Ontwerp besluit activiteiten leefomgeving aangepast. Ook wordt de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming in 2018 omgebouwd tot een Best-Beschikbare Techniek-document omgebouwd. De gewenste wijzigingen vanuit de beleidsevaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergie in 2017 zijn al overgenomen in het Ontwerp besluit activiteiten leefomgeving. De financiële bodemregels vanuit het Besluit financiële bepalingen bodemsaneringen zijn al in 2017 aangepast binnen de huidige regelgeving. In 2018 werken we verder aan de voorbereiding van de omzetting van deze regels naar de Kaderwet subsidies.

Voor de opgave ‘Ondersteuning modernisering bodemregels in de Omgevingswet’ hebben wij voor 2018 circa 4,5 fte aan capaciteit gepland.