(Bodem)informatievoorziening, kennisopbouw en -overdracht

De meeste klanten kennen en waarderen Rijkswaterstaat Bodem+ vanuit haar rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Net als voorgaande jaren blijven we deze kernactiviteit uitvoeren. Dit doen we door samen te werken, deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van kennisportalen omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden. Hoe ziet ons werk er in 2018 uit?

Ook in 2018  krijgt de kennisuitwisseling over de Omgevingswet in de praktijk de volle aandacht. Gemeenten en provincies blijven daarvoor aan zet met het opstellen van een omgevingsvisie en -plan. Hierbij zullen zij bepalen hoe hun bodem en ondergrond ingezet kan worden voor hun maatschappelijke opgaven. Participatie vanuit de bodem- en ondergrondsector is daarom van groot belang. Vorig jaar is in opdracht van VNG en IenW het traject ‘Bodem en Ondergrond in Omgevingsvisies’ (BOGO) gestart om bij gemeenten de meerwaarde van bodem en ondergrond te benadrukken en te laten zien wat onbewuste omgang van de bodem aan schade kan veroorzaken. In 2017 hebben we het BOGO-traject ondersteund en gaan we deze ondersteuning in 2018 voortzetten.

Als informatiepunt en vraagbaak blijven we met websites, bodemhelpdesk, nieuwsbrieven en weekberichten een kennis- en bibliotheekfunctie vervullen. Via het accountmanagement hebben we bovendien een landsdekkende schakelfunctie. In 2018 organiseren we op elkaar afgestemde bijeenkomsten, zoals het Symposium BodemBreed, Baggernet-dagen, Platform bodembeheer, Platform Toezicht Bodem en de Nationale Geoweek. Daarnaast blijven we betrokken bij de aanwas, scholing en opleiding in het onderwijs in het kader van het KOBO (Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond). Daar blijven impulsen nodig.

Informatiepunt Omgevingswet
Onze bodemhelpdesk vormt samen met de helpdesks Bouwregelgeving, Water en InfoMil de kern van het Informatiepunt Omgevingswet. Het informatiepunt helpt overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen. In 2018 bouwen we dit landelijke Informatiepunt verder uit in samenwerking met het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet.’

Initiatief Bewust Bodemgebruik
Het netwerk van het Initiatief Bewust Bodemgebruik (IBBg) wordt in 2018 uitgebreid en gevoed door het organiseren van netwerkbijeenkomsten over ‘bodembewuste’ onderwerpen, zoals Soils2Meet, In2Soils, Community2Soils en Ambassadeursbijeenkomsten. Na investeringen in 2016 en 2017 maakt het IBBg zich sterk voor het duurzaam landgebruik in de Nationale Omgevingsvisie en de doorwerking daarvan in decentrale Omgevingsvisies. Dit netwerk draait al enkele jaren hoofdzakelijk op eigen kracht, met een beperkte ondersteuning door Rijkswaterstaat Bodem+.

Bodeminformatiebeheer
Bodeminformatiebeheer kent een aantal structurele producten en diensten. Bekende voorbeelden zijn bodemloket.nl en het beheer van data-uitwisselstandaarden. In opdracht van de stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem willen we in 2018 een visie laten opstellen op het toekomstige bodeminformatiebeheer. Het bodemloket.nl, met ongeveer 800 tot 1.100 gebruikers per dag, blijft in ons beheer. In opdracht van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gaan we in 2018 door met het kwartiermaken van het Informatiehuis Bodem en Ondergrond. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat-DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water) leveren we 1,9 fte aan het Programmabureau van de Basis Registratie Ondergrond (BRO). De realisatiefase van het BIDON-project (Bodeminformatie delen tussen overheid en netbeheerders) stagneerde in 2017. In 2018 pogen we alsnog te starten met een kleinere ‘coalition of the willing’.

Overige taken
Ook internationaal zijn er diverse activiteiten waar we ons in 2018 mee bezighouden, zoals het MoU bodem in China, Interreg project Cocoon, het Partner in Businessproject ‘Resilient Cities’ in Canada en ontvangst van inkomende internationale delegatie aan Nederland.

Voor de opgave `(Bodem)informatievoorziening, kennisopbouw en -overdracht’ hebben wij voor 2018 circa 6,5 fte aan capaciteit gepland.