Ons werk in 2018

Dit werkplan speelt in op de actualiteit. We houden voortdurend rekening met de omgeving, de achtergronden en de ontwikkelingen in ons werkveld. Dit doen we onder andere via het Opdrachtgeversoverleg met onze financiers, onze klantenraad, accountmanagers en de signalen die binnenkomen op onze helpdesk. Er zijn 4 ontwikkelingen die in 2018 ingrijpende gevolgen hebben voor onze producten en manier van werken.

Verleggen van capaciteit
We verleggen nog meer capaciteit van ondersteuning op bestaand beleid naar ombouw onder de Omgevingswet. Reden hiervoor is de stelselwijziging van de Omgevingswet en het Bestuursakkoord Omgevingswet. De bodemhelpdesk valt in 2018 al onder het Informatiepunt Omgevingswet. We bouwen mee aan het Informatiehuis Bodem en Ondergrond. Dit doen we in opdracht van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet (1,4 fte) en in samenwerking met andere afdelingen van Rijkswaterstaat. We leveren ook 1,9 fte capaciteit aan het Programmabureau van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Door deze nieuwe opdrachten lukt het vooralsnog om onze kennisbasis, ook op de huidige bodemwet en -regelgeving, op peil te houden.

Verdergaande decentralisatie en integratie
Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 maakt een belangrijke ontwikkeling door. Het eigenaarschap van steeds meer landelijke activiteiten en rollen komt terecht bij decentrale overheden of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Deze decentrale organisaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor het decentralisatie- en integratieproces en nemen steeds meer de taken van het Uitvoeringsprogramma over bij het signaleren, agenderen en organiseren van noodzakelijke verbindingen tussen nationaal en regionaal niveau. Dit in het licht van een verdergaande decentralisatie en integratie van het bodem- en ondergrondbeleid in maatschappelijke opgaven. Wij reduceren onze ondersteuning van het uitvoeringsprogramma daarom geleidelijk tijdens deze transitie.

Vraaggestuurd advies
De meeste omgevingsdiensten zijn inmiddels ingericht en op slagkracht. Voor kennisoverdracht en ondersteuning van beleidsimplementatie zullen we ons nog sterker dan voorheen gaan richten op deze klantgroep. Platform- en kennisbijeenkomsten worden steeds vaker door regio’s zelf georganiseerd, waarbij wij ons beperken tot inhoudelijke bijdragen en presentaties. Ook het Platform Overheid en Kwaliteitsborging Bodembeheer willen we overdragen aan gemeenten en omgevingsdiensten. Voor de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering gaan we ons sterker richten op vraaggestuurde advisering voor de Rijkswaterstaat regio’s, PPO (Programma’s, Projecten en Onderhoud) en GPO (Grote Projecten en Onderhoud). Onze bijdrage aan het Deltaprogramma spoor Ruimtelijke Adaptatie bouwen we uit. Ook gaan we in 2018 inzet leveren in het traject Klimaatneutrale inrichting en onderhoud van de eigen netwerken van Rijkswaterstaat.

Departementale herindeling
Door de departementale herindeling eind 2017 verschoven enkele dossiers en taken. De dossiers Omgevingswet en Ruimtelijke Ordening gingen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de dossiers van Klimaat naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Als gevolg hiervan wordt de opdracht Duurzame bodemenergie beëindigd en overgenomen via de Energie Transitietafels. We maken in 2018 ook afspraken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor overdracht van het technisch en functioneel beheer van de WKOtool.nl. Op dit moment is nog niet bekend waar en hoe in 2018 het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet terecht komt.

Mensen verbinden
Bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat we de in 2017 ingezette nieuwe wegen voortzetten. Mensen met relevante kennis en ervaring op het juiste moment en de juiste plek inzetten wordt belangrijker dan de organisatie waarvoor ze werken. Meer dan ooit bepalen maatschappelijke opgaven, zowel lokaal als regionaal, de urgentie en de aanpak. Er is behoefte aan nieuwe kennis, andere competenties en innovatief vermogen. Wij moeten ervoor zorgen dat de juiste ervaring op de juiste plek terechtkomt. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen af dat zich in ons land bezighoudt met het saneren en beheren van verontreinigde locaties. Dat vraagt van Bodem+ om mensen binnen ons kennisintensieve netwerk met elkaar te verbinden. Dit alles uiteraard in goede en nauwe samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en onze netwerkpartners.