Voorwoord

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan 2018

3 belangrijke opgaven

Meisje met bal ligt op gras waarbij aarde onder gras zichtbaar is, twee andere meisjes komen aanrennen

Bodem en ondergrond in 2018 voorbereid op de Omgevingswet

In 2018 wordt veel van Rijkswaterstaat Bodem+ en zijn opdrachtgevers en klanten gevraagd. De opdracht aan Bodem+ krimpt in 2018 voor het tweede jaar achtereen sterker dan beschreven in het werkprogramma 2015-2019, terwijl de ambities en maatschappelijke opgaven waaraan bodem, grondwater en de ondergrond een bijdrage kunnen leveren juist groter worden. Dit vraagt om duidelijke keuzes en prioriteiten om de schaarse beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten en om afronding of overdracht van verschillende activiteiten.

De hoofdopgaven in 2018

  1. Het ondersteunen van ombouw van de huidige bodemwet- en regelgeving naar de Omgevingswet en onderliggende besluiten blijft onze topprioriteit. Waar in 2016 en 2017 het accent lag op de Ontwerp-aanvullingswet bodem, zetten we in 2018 vol in op het ondersteunen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij de totstandkoming van het Ontwerp-aanvullingsbesluit bodem en onderliggende regeling. Onderdeel daarvan is het inbouwen van onderdelen van het Besluit bodemkwaliteit inclusief de geïnventariseerde verbetermaatregelen. Verbeterpunten uit de beleidsevaluatie bodemenergie van 2016 zijn al overgenomen in het Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving.
     
  2. Het gezamenlijke Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 van de 2 bodemconvenanten en van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) blijven we ook in 2018 ondersteunen. Het bedrijfsleven is hier intensief bij betrokken. Inhoudelijk blijft de aandacht gericht op het versnellen en afronden van de spoedoperatie bodemsanering en het ondersteunen van de decentralisatie van bevoegde overheden Wet bodembescherming (Wbb) naar gemeenten en waterschappen (de zogenaamde ‘warme overdracht’). De focus komt in 2018 nog meer te liggen op de bijdrage van bodem en ondergrond bij maatschappelijke opgaven (oa energietransitie, klimaatadaptatie en -mitigatie, bodemdaling en drinkwatervoorziening)en het ondersteunen van totstandkoming van lokale omgevingsvisies en -plannen met input van bodem en ondergrond.
     
  3. De kennis over het huidige bodembeleid houden we op peil tijdens de ombouw naar de Omgevingswet. Onze kennis blijven we vraaggestuurd ten dienste stellen aan gemeenten, waterschappen en provincies. Dit betekent dat we vraaggestuurd blijven adviseren over de huidige bodemwet- en regelgeving, onze accountmanagers regionaal werkzaam blijven, onze bodemhelpdesk met hetzelfde kwaliteitsniveau open blijft en we de wettelijke taken namens het ministerie van IenW professioneel en efficiënt blijven uitvoeren.
     

Samenwerking en vertrouwen
3 flinke opgaven, die ons team van ervaren en professionele adviseurs met vertrouwen tegemoet ziet. Dat is te danken aan de samenwerking met onze opdrachtgevers, klanten en kennisinstituten. We werken onder andere intensief samen met Deltares, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), TNO, het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond/STRONG, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en onze partners in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

Bodem+ programma in cijfers
De gezamenlijke Bodem+opdracht aan Rijkswaterstaat, afdeling Bodem en Ondergrond kromp in 2017 met 2,5 fte. In 2018 krimpt deze verder met 2,2 fte tot in totaal 26,3 fte. De onderstaande figuur visualiseert de omvang van onze opdracht vanaf 2005:

Bodem+ in cijfers 2015-2020

Deze krimp in capaciteit vraagt om duidelijke keuzes en prioriteiten. Samen met onze opdrachtgevers van het Bodem+programma is besloten om de verminderde capaciteit in 2018 als volgt op te lossen:

- Vermindering van ondersteuning aan het gezamenlijke Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond à 1,5 fte. Convenantspartners nemen meer eigenaarschap en pakken zelf meer activiteiten op. Daarnaast wordt er efficiënter gewerkt door bundeling tot 1 uitvoeringsteam.

- Verminderde ondersteuning op bestaand bodembeleid en kennisoverdracht à 0,5 fte. Regio’s organiseren steeds meer bijeenkomsten voor kennisoverdracht zelf, vaak in samenwerking met omgevingsdiensten.

- Beëindiging van de opdracht Duurzame bodemenergie à 0,5 fte. Deze activiteiten worden door de departementale herindeling eind 2017 opgepakt via de Energie transitietafels van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 

Dit betekent ook dat alle inhuur en detacheringen op de gezamenlijke Bodem+opdracht in 2017 zijn gestaakt en in 2018 geen nieuwe inhuur en detacheringen worden aangegaan. Verschillende medewerkers van de afdeling Bodem en Ondergrond worden inmiddels ingezet op andere opdrachten zoals het interbestuurlijke programma Aan de Slag met de Omgevingswet (ca 1,4 fte), het Deltaprogramma spoor Ruimtelijke adaptatie (ca 2,2 fte) en de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering (ca 1,3 fte). We leveren 1,9 fte capaciteit aan het programma Basis Registratie Ondergrond (BRO) en maken kwartier op het Informatiehuis Bodem en Ondergrond.

Via deze opdrachten bouwen onze medewerkers actief mee aan de Omgevingswet en brengen we actief bodem- en ondergrondkennis in de opgaven van het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op deze manier kan onze afdeling Bodem en Ondergrond de goede en specialistische kennisbasis behouden.