Ondersteuning onderhoud bestaande bodembeleid en -regelgeving

In 2018 bouwen we de ondersteuning op bestaand beleid verder af, maar blijven we wel investeren in de kennisbasis omdat die ook in de toekomst nodig blijft. De inbouw van de bestaande bodemregelgeving (o.a. Besluit bodemkwaliteit, Besluit uniforme saneringen etc.) in de Omgevingswet staat centraal. De ondersteuning van bestaand beleid bestaat vooral uit ‘de winkel open houden tijdens de verbouwing.’ Nu de Omgevingswet is uitgesteld naar 2021 en met het oog op overgangsrecht blijven decentrale overheden langer gebruik maken van deze specialistische kennis.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
In 2018 publiceren we de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit die in 2017 is voorbereid. In deze wijziging wordt onder andere de borging van het vooronderzoek van bodemonderzoeken versterkt. Alle verbeterpunten uit de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit worden in 2018 meegenomen in het Ontwerp-aanvullingsbesluit bodem. Hierbij worden ook vereenvoudigingen doorgevoerd, zoals het afschaffen van het toepassingskader voor IBC-bouwstoffen en de wettelijke taak Gelijkwaardigheid IBC-bouwstoffen. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat-DGMI (directoraat-generaal Ruimte en Water) blijven we de Green Deal ‘Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassen’ ondersteunen.

Nu de invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 2021 blijft de kennisbasis van het bestaande beleid langer nodig. Overheden zullen ook nog in 2018 onderhoud plegen aan hun lokale beleid. Ook doen zich nog altijd nieuwe problemen voor. Denk aan de omgang met diffuse loodverontreinigingen in bodems, asbestonderzoeken in relatie tot puin en afval in de bodem en nieuwe verontreinigingen zoals PFOS, PFAS en GenX. We ondersteunen decentrale overheden vraaggestuurd bij het maken en actualiseren van lokaal beleid voor bijzondere vraagstukken en/of calamiteiten die zich in de uitvoeringspraktijk voordoen. We kijken bij die ondersteuning al wel vooruit naar de manier waarop de oplossingen straks passen binnen de Omgevingswet.

Bodem Toets- en Validatieprogramma
We verzorgen ook in 2018 weer het beheer en onderhoud van het Bodem Toets- en Validatieprogramma, ofwel BoToVa. Dit doen we in samenwerking met het Informatiehuis Water en SIKB.

Overige taken
Voor de landelijke werkgroep Toezicht en Handhaving leveren we het secretariaat voor de werkgroep en de organisatie van minstens 3 platformdagen (2 landelijk, minimaal 1 regionaal). Dit doen we samen met de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) en SIKB. We ondersteunen de Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB). Met gemeenten en omgevingsdiensten zijn we in gesprek hoe zij dit platform kunnen overnemen en integreren in soortgelijke visitatieprogramma’s.

Voor de opgave ‘Ondersteuning onderhoud bestaande bodembeleid en -regelgeving’ hebben wij voor 2018 circa 3,5 fte aan capaciteit gepland.