Versterken kwaliteit ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

In 2019 ondersteunde Rijkswaterstaat Bodem+ het ministerie van IenW bij de ontwikkeling van regels voor bodem in de Omgevingswet via het Aanvullingsspoor bodem.

Alle reacties naar aanleiding van de (internet)consultatie van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet zijn gerubriceerd en van concept-antwoorden voorzien. Er hebben enkele zogenaamde botsproeven en koepeloverleggen plaatsgevonden, waarin samen met de koepels gewerkt is aan deelonderwerpen van het Aanvullinsgbesluit. De input van Bodem+ is benut voor het versterken van de kwaliteit van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Op 2 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer.

Rijkswaterstaat Bodem+ leverde ook kennis bij de voorbereidingen en afhandeling van vragen uit de Kamercommissies. Parallel hieraan is een start gemaakt aan de uitwerking van de concept-Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet, alsmede de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit.

Eind 2019 is de Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet opgeleverd. Bodem+ is een van de penvoerders van deze handreiking. Belangrijk doel van deze handreiking is dat deze voor alle overheden als hulpmiddel kan dienen bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel. De focus ligt daarbij met name op de omgang met historische (grondwater)verontreinigingen. De handreiking is aangekondigd in de Nota van Toelichting bij het Aanvullingsbesluit bodem.

Het nieuwe BBT document voor bodembescherming, genaamd “Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen” (BB-CVM), vervangt de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB). Bodem+ is de penvoerder van dit BBT nieuwe document. Dit nieuwe BBT-document bevat alleen de BBT-maatregelen uit de NRB. De overige informatie uit de NRB is aangepast naar de systematiek van de Omgevingswet en wordt beschikbaar gesteld via de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl zodra de Omgevingswet in werking treedt.

We hebben in 2019 meegewekt aan de nieuwe website van Aan de slag met de Omgevingswet waar het thema bodem als onderdeel van de fysieke leefomgeving wordt toegelicht en uitgewerkt. Bodem+ dacht en werkte mee aan de inrichting en opstart van het UP project Bodembeheer van de Toekomst waar bodem in het omgevingsplan centraal staat.

Tot slot leverde Rijkswaterstaat Bodem+ op een aantal regionale bijeenkomsten, zoals de Schakeldag, een presentatie of workshops over bodem in de Omgevingswet in het algemeen en de wijzigingen t.a.v het Aanvullingsspoor bodem in het bijzonder.

Geleverde hoofdproducten 2019

  • Het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem aangeboden aan Tweede Kamer;

  • De eindconcept-Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet; 

  • Het nieuwe BBT-document genaamd “Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen” (BB-CVM) ter vervanging van de NRB; 

  • Nieuwe landingspagina bodem onder de Omgevingswet via www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.