Zorgvuldig, digitaal en op tijd

Rijkswaterstaat Bodem+ voert 6 wettelijke taken  uit namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beoordeling van aanvragen Baggerspecieverklaringen – op basis van de Wbm (Wet belastingen op milieugrondslag) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond – op basis van het Bssa (Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen) voeren we uit in opdracht van het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (IenW-DGMI). IenW-DGMI financiert dit. De overige wettelijke taken verricht Bodem+ in opdracht van het directoraat-generaal Ruimte en Water (IenM-DGRW). IenW-DGRW financiert dit.

We ontvingen in 2019 geen verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en geen beroep- en bezwaarprocedures voor onderstaande wettelijke taken.

Baggerspecieverklaringen

Rijkswaterstaat Bodem+ verleende 78 baggerspecieverklaringen voor in totaal 248.952 ton baggerspecie. Een baggerspecieverklaring werd geweigerd, maar dat leidde niet tot een beroeps- en bezwaarprocedure. In totaal is hiermee voor ongeveer 3,3 miljoen euro aan vrijstelling voor afvalstoffenbelasting verleend. In alle gevallen vond de behandeling plaats binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn.

Aantal verleende baggerspecieverklaringen in 2019

Aantal verleende baggerspecieverklaringen in 2019
JaarAantal
2011116
20121
20130
201474
2015109
201669
201792
201877
201978
Brontabel als csv (94 bytes)

Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

In 2019 verleende Rijkswaterstaat Bodem+ 219 verklaringen van niet-reinigbaarheid voor in totaal 845.043 ton te storten verontreinigde grond. Dit is meer vergelijkbaar met 2018, maar meer dan in de periode 2015-2017. Stagnatie van de thermische grondreinigingsmarkt en stagnatie van het grondverzet door PFAS in 2019 zijn hoofdoorzaken. In totaal werden 42 verklaringen van niet-reinigbaarheid geweigerd, maar dat leidde niet tot beroeps- en bezwaarprocedures. In alle gevallen viel de behandeling binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn.

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond in 2019

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond in 2019
JaarAantal
2011227
2012290
2013233
2014222
2015181
2016198
2017162
2018207
2019219
Brontabel als csv (103 bytes)

Erkenningen Kwalibo

In 2019 werden 975 erkenningen Kwalibo verleend en voerde Rijkswaterstaat Bodem+ 1052 administratieve omzettingen uit. 8 Aanvragen werden niet-ontvankelijk verklaard. Ook in 2019 nam het aantal erkenningen voor bovengrondse en ondergrondse installatie van bodemenergiesystemen toe: 34 nieuwe erkenningen voor bodemenergie bovengronds en 4 nieuwe erkenningen voor ondergronds.

Aantal erkenningen kwalibo 2019

Aantal erkenningen kwalibo 2019
StatusAantal
Verleend975
Administratieve aanpassingen1052
Intrekking62
Geweigerd0
Niet-ontvankelijk8
Brontabel als csv (113 bytes)

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

  • Het aantal meldingen is in 2019 iets afgenomen tot 21.813. In 2018 waren het er 22.681. Dit is voor het eerst sinds de start van het meldpunt in 2008 dat er minder is gemeld dan het jaar er voor. 

  • Met name in de maanden oktober en november is er 20 tot 25 % minder gemeld dan in voorgaande jaren. Dit zijn normaal gesproken maanden waarin veel wordt gemeld. De stagnatie is waarschijnlijk veroorzaakt door de PFAS problematiek. 

  • De meeste meldingen (99,6%) worden elektronisch verzonden. Het schriftelijk melden neem nog steeds af. In 2019 zijn er 69 schriftelijke meldingen ingediend, in 2018 85. 

  • Het aantal vragen voor de meldkamer is ongeveer gelijk gebleven. In 2019 zijn 507 vragen gesteld. In 2018 waren dat er nog 539. 

  • Het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) verwerkte in 2019 in totaal 62% van de vragen over het meldsysteem bodemkwaliteit. In 2018 was dat 64%.  De meeste vragen worden gesteld door bedrijven (68%) en kwamen voornamelijk telefonisch binnen (87%). 

  • De aansluiting van het meldpunt op de laatste versie van het SIKB protocol en op InspectieView Milieu is in 2019 bijna afgerond. De oplevering is nu gepland voor februari 2020. 

  • In 2019 is een inventarisatie gemaakt van de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet op het meldpunt. Aandachtspunten hierbij zijn de toegang tot de meldgegevens voor de Inspectie Leefomgeving en Transport en een rapportage- mogelijkheid ten behoeve van beleidsondersteuning.

grafiek aantal meldingen 2008- 2019

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC Bouwstoffen

Namens de minister van IenW behandelt Rijkswaterstaat Bodem+ aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen voor IBC-voorzieningen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2019 zijn nul aanvragen ontvangen. Deze wettelijke taak komt bij de invoering van de Omgevingswet te vervallen.

Fabrikant-eigenverklaring

Namens de minister van IenW beheert en publiceert Rijkswaterstaat Bodem+ een register met fabrikant-eigenverklaringen: een type milieuhygiënische kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen. In 2019 zijn twee nieuwe verklaringen toegevoegd. Het register bevatte eind 2019 in totaal 26 fabrikant-eigenverklaringen.

Kostenverhaal bodemsanering Wbb namens het Rijk

In 2019 is er 1 dossier afgewikkeld, waardoor er nog 3 te monitoren dossiers over zijn. Sinds begin 2019 waren er reeds geen actieve dossiers meer in de werkvoorraad, wel lopen er nog een aantal advieszaken. Er zijn in 2019 geen stuitingsbrieven verstuurd. Er zijn ook geen nieuwe zaken bijgekomen.

De uitvoering van bovenstaande wettelijke taken is in 2019 volledig in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).