Programmabeheer en fincanciële verantwoording

Aan het OpdrachtGeversOverleg van Rijkswaterstaat Bodem+ zijn het jaarverslag 2018 en het jaarwerkplan 2019 geleverd. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de directeur-generaal (DG) van Rijkswaterstaat zijn de financiële rapportages T1 tot en met T3, Tmid 2019 en Teind 2019 opgesteld.

Ook werd het Programmabeheer ondersteund met 1 afdelingshoofd en 1 managementondersteuner. Gilbert Boerekamp was in 2019 het afdelingshoofd Bodem en Ondergrond.

In 2019 is de personele capaciteit in lijn gebleven met het opdrachtenpakket en de formatie. Dat gebeurde door (gedeeltelijke) uitleen van 6 medewerkers aan andere Rijkswaterstaat-onderdelen, het ministerie van IenW-DG Participatie en gemeenten. In 2019 werd 1 medewerker vanuit Waternet gedetacheerd bij Bodem+, 1 medewerker vanuit Rijkswaterstaat toegevoegd aan de afdeling en via inkooptrajecten zijn extra adviesuren ingekocht op de dossiers Omgevingswet, PFAS, toets- en validatieservice BoToVa en onze bodemhelpdesk. Vanuit de Participatiewet bood 1 medewerker tijdelijk extra programmaondersteuning tot maart 2019.

In totaal leende Rijkswaterstaat Bodem+ circa 7,4 fte aan capaciteit uit aan onder meer het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet, het Deltaprogramma spoor Ruimtelijke Adaptatie en de eigen landelijke taken uitvoering van Rijkswaterstaat.

Financiële verantwoording:

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Rijkswaterstaat Bodem+ opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Rijkswaterstaat Bodem+ opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
1. Wbb in de Omgevingswet en bedrijvenregeling3,54043
2a. UP Bodemconvenant, Algemeen*1,5500544
2b. UP Bodemconvenant, Transitie*1,5400261
2c. UP Bodemconvenant, Bodemverontreiniging*1,5200181
3a. Bodemregelgeving, Hergebruik3,5175301
3b. Overige bodemregelgeving1,55088
4. Wettelijke taken RWS**4330182
5a. Kennis en informatievoorziening, Kennisoverdracht2150322
5b. Kennis en informatievoorziening, Samenwerking0,7100114
5c. Kennis en informatievoorziening, Bodeminformatiebeheer1220279
5d. Kennis en informatievoorziening, Ondersteuning regio's1,25078
5e. Kennis en informatievoorziening, Internationaal1306
5f. Kennis en informatievoorziening, Initiatief bewust bodemgebruik0,820042
6. UP Kennisgelden bodemconvenant***0,517501505
7a. Kennisprogramma bodemdaling (NKB KWB) TSOILS 2020 congres, verdere uitwerking programma bodemdaling0,38042
7b. Agenda bodem en grondwater0,2--
Totalen26,3 (100%)4.4254395 (99%)

*  Het projectmiddelenbudget van 1.250 kEur voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en 1.750 kEur voor UP Kennisgelden bodemconvenant kennen een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.
** Via de Tmid-rapportage 2019 is met akkoord door de opdrachtgevers en het ministerie van IenW het budget voor ‘Wettelijke taken RWS’ verlaagd van 430 kEur naar 330 kEur, in verband met vertraging van het ICT-traject herbouw NSCG-applicatie.
*** Via de Tmid-rapportage 2019 is met akkoord door de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater, Bodem en het ministerie van IenW het budget voor ‘Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond’ verlaagd van 3.000 kEur naar 1.750 kEur.

Brontabel als csv (1 kB)

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijk Rijkswaterstaat Bodem+- opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijk Rijkswaterstaat Bodem+- opdrachtgevers
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
Programmabeheer1--
Ministerie IenW-DGMI: Wettelijke taken Bssa en Wbm1,2511051
Ministerie BZK: Basis Registratie Ondergrond2,9--
Werken voor derden: internationaal PIB resilient cities Canada0,1--
Bodem+ Brontabel als csv (297 bytes)