Grondverzet overal in Nederland

Grondverzet is overal in Nederland aan de orde van de dag. We investeren daarom voortdurend in de verbetering van de regelgeving en de kennis over grondverzet (graven, saneren, toepassen, reinigen en storten). Gezien het belang van een vitale bodem voor veilig gebruik van de bodem en de bijdrage van de bodem aan maatschappelijke opgaven is het noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met grondverzet. De problematiek naar aanleiding van de constatering dat PFAS op veel plaatsen in de bodem wordt aangetroffen heeft een fors beslag gelegd op het apparaat van Rijkswaterstaat Bodem+ en laat pregnant zien dat het op peil houden van kennis, zowel voor de ondersteuning van het Rijk als decentrale overheden vanuit een optiek van beleidsvorming, uitvoering en toezicht, noodzakelijk is. De helpdesk en website zijn ook een onmisbare bron van informatie voor actoren in het grondverzet. Hoewel de Omgevingswet een andere structuur heeft, zijn de regels voor grondverzet straks op hoofdlijn ongewijzigd.

Bereikte hoofddoelen, geleverde producten en resultaten

De beleidsondersteuning aan het ministerie van IenW bij het opstellen van het tijdelijk handelingskader PFAS en de enorme vraag naar informatie over de omgang met PFAS houdende grond en baggerspecie hebben de agenda van Rijkswaterstaat Bodem+ in 2019 gedomineerd. Naast de professionals die al waren ingevoerd in het Besluit bodemkwaliteit zijn door de politieke actualiteit ook veel professionals met enige afstand tot de regels in het besluit bodemkwaliteit sterk in het onderwerp geinteresseerd geraakt. Ook zijn vele debatten gevoerd en kamervragen gesteld over PFAS. Rijkswaterstaat Bodem+ heeft bij dexze debatten en beantwoording van kamervragen ondersteuning  geleverd en heeft een bijdrage geleverd aan diverse informatiemarkten, voorlichtingsbijeenkomsten, werkconferenties en symposia. Kortom, volle inzet op ondersteuning van het ministerie van IenW en het goede begrip van het tijdelijk handleingskader PFAS in de praktijk.

Daarnaast is met het oog op de komst van de omgevingswet het Besluit bodemkwaliteit omgezet naar het aanvullingsbesluit Bodem Ow. De regels voor het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen zijn uit het Besluit bodemkwaliteit overgebracht naar milieubelastende activiteiten in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). De regels voor kwaliteitsborging bodembeheer (kwalibo), het op de markt mogen brengen en verhandelen van bouwstoffen en het maken van milieuverklaringen voor grond, bagger en bouwstoffen zijn in een gewijzigd Besluit bodemkwaliteit achter gebleven. Een aanzienlijke kwaliteitslag in de regelgeving rond toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen is met de gewijzigde besluiten gemaakt. Het  ontwerp-Aanvulingsbesluit bodem is in 2019 in de tweede kamer behandeld. Daarnaast leverde Bodem+ vraaggestuurde advisering over bodembescherming, bodemsanering en bodembeheer in (regionale) uitvoering. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan kamervragen en beleidsbrieven op de dossiers diepe plassen, evaluatie kwalibo, thermisch gereinigde grond, bodemassen, kunstgrasvelden en de grondaffaire Vink Barneveld.

Daarnaast droeg Rijkswaterstaat Bodem+ verantwoordelijkheid voor zowel het beheer van de applicatie BoToVa (Bodem Toets en Validatieservice) als voor het beheer en de uitvoering van de Meldkamer bodemkwaliteit.