Terugblik 2017

Voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) was 2017 een bijzonder jaar. Per januari 2017 is Rijkswaterstaat aangewezen als de landelijke meldinstantie. De Stichting LMA is daardoor opgehouden te bestaan. Over de veranderde organisatiestructuur valt nog veel meer te vertellen, dat volgt in hoofdstuk 2 .

Naast deze grote verandering qua aansturing, hebben wij de lijn doorgetrokken die in 2016 is bedacht voor de komende jaren. We richten ons meer en meer op de buitenwacht. We gaan ons nog meer laten zien bij onze primaire klanten de omgevingsdiensten door de contacten nog steviger aan te halen. Ook gaan we meer maatwerkrapportages, leveren, waaronder ons nieuwe product de Strategische Quickscan. De gegevens van de Quikscan kunnen de omgevingsdiensten gebruiken bij het bepalen van prioriteiten voor toezicht en handhaving. En bij de gesprekken met hun opdrachtgevers: de gemeenten en Provincie.

We houden de nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten en spelen daar waar het kan een rol. Zo denken wij mee aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bij het informatiehuis Afval en Grondstoffen. En denken we na over de consequenties van het verdwijnen van de term inrichting waar het Besluit melden en bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Besluit Melden) op gebaseerd is. Hiervoor hebben wij met een grote groep stakeholders uit het bedrijfsleven en toezicht een project uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de wettekst van het Besluit melden aangepast moet worden, wat al is opgepakt door de verantwoordelijke beleidsdirectie binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Als vervolg op dit project gaan we in 2018 onderzoeken of wij kunnen toewerken naar meer synergie tussen meerdere meldpunten zoals Bodem +, LAVS, EVOA en de Meststoffenwet. Uitgangspunt is dat we hierbij willen aansluiten op het toekomstige DSO. Daarnaast willen we in dit project ook onderzoeken in hoeverre de meldpunten een rol kunnen gaan spelen bij het thema circulariteit.

Veel leesplezier!