Organisatiestructuur, ambities en taken

De Wet Milieubeheer stelt dat ontvangsten en afgiften van bedrijfsafval of gevaarlijk afval moet worden gemeld bij de landelijke aangewezen meldinstantie: het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Sinds januari 2017 is Rijkswaterstaat (RWS) aangewezen als de landelijke meldinstantie.

Organisatiestructuur

Het LMA kent in 2017 de volgende organisatiestructuur:

Opdrachtgever:

Stuurgroep LMA

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • IPO
 • VNG
 • Adviserend lid OD

Uitvoerende organisatie Rijkswaterstaat:

 • Accountmanager
 • Meldkamer/helsdesk medewerkers
 • ICT medewerkers
 • Adviseurs

De uitvoerende organisatie van het LMA legt verantwoording af aan de Stuurgroep LMA.

De 3 verantwoordelijke partijen voor de uitvoering van LMA-functie zijn in een convenant overeengekomen dat:

 1. Rijkswaterstaat de uitvoeringsorganisatie is  van de LMA-functie.
 2. Rijkswaterstaat 2,2 miljoen euro per jaar ontvangt voor deze opdracht. Dit bedrag is afkomstig van IenW/beleid, IPO en VNG. Voorheen ontving de Stichting LMA deze gelden en gaf vervolgens RWS opdracht  voor de uitvoering.

  Voor de gebruiker van het systeem AMICE is er per 2017 niets veranderd. Het melden gaat op dezelfde wijze.

Na het opheffen van de Stichting LMA is door de 3 partijen ( IenW, IPO en VNG) gekozen voor Rijkswaterstaat als landelijke meldinstantie om de volgende redenen:

 • Het LMA genereert en voorziet met name Omgevingsdiensten (en in beperkte mate andere handhavingsinstanties) van informatie op grond waarvan zij informatie gestuurd kunnen opereren. Zo’n functie wordt bij voorkeur ondergebracht bij een publiekrechtelijke uitvoeringsorganisatie.
 • De LMA-functie kan het meest effectief en efficiënt op landelijke schaal worden uitgevoerd vanwege onder meer: het aantal meldingplichtige inrichtingen (circa 1.600), de daarvoor vereiste organisatie (qua mensen en middelen) en de aard van de gegenereerde kennis (regio-overstijgend relevant).
 • Rijkswaterstaat heeft ervaring met de uitvoering van het LMA tot tevredenheid van de klanten.
 • Handhavers in de uitvoeringspraktijk hechten omwille van synergie aan het onder één dak hebben en houden van het LMA, Bodem+, InfoMil en Uitvoering Afvalbeheer.

Ambities

Zoals hierboven aangegeven heeft er een grote verandering plaatsgevonden voor het LMA. Onze ambities voor 2017 borduren voort op die in 2016 zijn bepaald voor de komende jaren. In 2017 ligt de focus op de volgende punten:

Kwaliteit van het primaire proces op peil houden
Het is van belang dat het LMA het primaire proces van melden, registreren en informatie beschikbaar stellen goed verzorgt. Hieronder wordt onder andere verstaan het invoeren van schriftelijke meldingen, uitgifte van verwerkersnummers, verlenen van toegang tot het meldsysteem AMICE, beantwoorden van helpdeskvragen, beheer van lijst meldingsplichtige inrichtingen, rappelleren van niet melders of onvolledige melders, functioneel beheer van het systeem AMICE en de website LMA .

Afronding transitie LMA
Doordat vanaf 1 januari 2017 RWS is aangewezen als landelijke meldinstantie, zijn er een aantal zaken in dat jaar afgerond voor de afwikkeling van de transitie:

 • AMICE is ingebed in de RWS systematiek.
 • De website en het briefpapier is aangepast.
 • De Stichting LMA is opgeheven en de financiële reserves zijn overgeboekt naar een rekening van Rijkswaterstaat.

Nieuwe meldsystematiek verkennen
De meldsystematiek die vastligt in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en in de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Besluit Melden) is gebaseerd op de papieren realiteit van 15 jaar geleden. Hedendaagse ontwikkelingen aan de kant van het bedrijfsleven, Transfollow, Real Time Melden en aan de kant van de overheid, eCall en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), bieden mogelijkheden om aan beide kanten voordelen te behalen. Hiervoor heeft in 2017 een verkenning plaatsgevonden door RWS. De uitkomst is dat men nog niet klaar is voor een nieuwe stap qua meldsystematiek. Wel is geconstateerd dat door het verdwijnen van de term inrichting in de Omgevingswet (OW), de tekst van het Besluit melden aangepast dient te worden. Dit is in hetzelfde jaar afgestemd met het ministerie.

Informatiehuis Afval en Grondstoffen
Door de ontwikkelingen die gepaard gaan met de komst van de OW is er een DSO ontwikkeld waarin informatiehuizen worden opgenomen die ondersteuning moeten bieden aan (gebruikers van) dit digitale stelsel. Een van die huizen is het Informatiehuis Afval en Grondstoffen.
Een belangrijk onderdeel van het DSO is de centrale ingang gebruikerstoepassingen (verder centrale voorziening). Via deze ‘centrale voorziening’ worden na het van kracht worden van de OW omgevingsvergunningen aangevraagd en meldingen aan het bevoegd gezag gedaan. Doel is dat met de komst van de OW zoveel als mogelijk procedures digitaal worden afgewikkeld met zo min mogelijk inspanning van de betrokken stakeholders. Daarbij wordt gestreefd naar zo min mogelijk administratieve lasten.

Het LMA ondersteunt de kwartiermaker bij de te ondernemen acties en onderzoeken.

Organisatie Ontwikkeling
Door de komst van de OW en DSO (inclusief het Informatiehuis Afval en Grondstoffen) gaat de omgeving van het LMA en AMICE veranderen. Ook de mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot melden (van achteraf naar real-time) gaat ervoor zorgen dat er in de toekomst hoogstwaarschijnlijk veel gaat veranderen. Alleen de mate waarin en de wijze waarop is op dit moment nog onbekend. We moeten ons de komende jaren op diverse fronten manifesteren om de functionaliteit van melden van afvalstoffen in stand te houden, zelfstandig dan wel geïntegreerd. Dit vergt veel van het LMA en haar medewerkers. De komende jaren moet het LMA zich daarom veel integraler opstellen om aan te haken bij alle ontwikkelingen. Daarnaast moet het LMA  haar voornaamste klanten, zoals de omgevingsdiensten, goed blijven bedienen. De inhoud van het werk ontwikkelt zich verder. Dat merken we bijvoorbeeld bij de trainingen die het LMA geeft. Hier wordt tegenwoordig ook gevraagd naar, Asbest en Bodem expertise en data. Al deze ontwikkelingen pakken we op. We ontwikkelen daarmee het LMA team en de individuele medewerkers en werven daar waar nodig gericht. Hiervoor vergt specifieke kennis en competenties van de LMA medewerkers. Het gaat hierbij om inhoudelijke kennis, maar ook om competenties op het terrein van ondernemerschap en relatiebeheer. In 2017 heeft het LMA medewerkers met de juiste competenties geworven en zijn de training hierop aangepast.

Strategische Quickscan
In 2016 hebben we koers ingezet om onze contacten met direct belanghebbenden te intensiveren. Deze is voortgezet in 2017. Wij hebben onze diensten op een pro-actieve manier aangeboden zoals de Strategische Quickscan. Deze scan helpt de Omgevingsdienst bij het bepalen van de prioriteiten voor toezicht en handhaving voor het nieuwe jaar. Ook helpt deze scan bij het maken van afspraken met de opdrachtgevers van de Omgevingsdienst de gemeenten en Provincie.

Taken

Het LMA heeft een signalerende maar geen handhavende taak en richt zich primair op het ondersteunen van handhavers en toezichthouders. En secundair op het ondersteunen van melders bij de naleving van hun verplichtingen in het kader van het Besluit Melden.

De uitvoering van vergunningverlening op inrichtingenniveau, toezicht en handhaving op afvalgebied is opgedragen aan de omgevingsdiensten. De activiteiten van het LMA zijn gericht op:

 1. Een snelle, efficiënte verwerking van meldgegevens met een zo hoog mogelijke kwaliteit (volledig, actueel, juist).
 2. Het gebruiksvriendelijk beschikbaar stellen van meldgegevens en informatieproducten aan handhavers, toezichthouders en beleidsmakers voor een gerichte ondersteuning van het uitoefenen van toezicht en handhaving op de gehele afvalketen. Hierbij zijn de informatieproducten zijn toegespitst op de maatschappelijk relevante onderwerpen en borging van een veilige leefomgeving. Ook wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeften van afnemers.


Het LMA is actief op 7 terreinen.

 • Voorziet in een landelijk meld- en servicepunt afvalstoffen (meldpunt en basisadministratie).
 • Bevordert en ondersteunt informatie gestuurde handhaving.
 • Stelt kennis over branches, ketens, regio’s en bedrijven ter beschikking.
 • Voert specialistische analyses van afvalbewegingen uit.
 • Is expert in voor de meldsystematiek relevante afval wet- en regelgeving.
 • Leidt professionals op (toezichthouders en handhavers).
 • Is vraagbaak voor de praktijk.