Projectactiviteiten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) krijgt te maken  met de gevolgen van de komst van de Omgevingswet. Zo verdwijnt het begrip ‘inrichting’ wat impact heeft op de meldsystematiek. Hiervoor heeft het LMA het project meldsystemathiek opgestart waar wij u eerder al over informeerden. Uit dit onderzoek is gebleken dat het Besluit aangepast moet worden. Daarnaast  wordt er in het kader van de Omgevingswet gewerkt aan het Digitaal Stelsel (DSO) waar het Informatiehuis Afval en Grondstoffen onderdeel van uit gaat maken. Het LMA is hierbij betrokken.

Meldsystematiek

De Omgevingswet komt eraan. Eén van de belangrijkste gevolgen hiervan is dat het begrip ‘inrichting’ verdwijnt. Dit heeft gevolgen voor de meldsystematiek. De meldplicht geldt immers alleen voor inrichtingen die afvalstoffen in ontvangst nemen. Dit was in 2017 voor het LMA reden om te laten onderzoeken wat ervoor nodig is om deze wijziging het hoofd te bieden. Daarnaast vonden we het een goede gelegenheid om te laten onderzoeken of de huidige meldsystematiek toekomstbestendig is. Past de huidige meldplicht bijvoorbeeld wel in een Circulaire Economie?

Het onderzoek heeft de volgende conclusies opgeleverd:

  1. Het besluit melden moet worden aangepast, sluit bij voorkeur aan op het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Het Besluit richt zich op milieubelastende activiteiten. Dit doet het meest recht aan de Omgevingswet.
  2. Nut en noodzaak om aan te sluiten op de Circulaire Economie wordt door alle stakeholders erkend. Er is nog wel discussie over de manier waarop. Het bedrijfsleven ziet geen rol voor de overheid om het AMICE-systeem uit te breiden naar een grondstoffenbank. Zij zien wellicht nog wel een rol voor de overheid als het gaat om de monitoring van secundaire grondstoffen. Dit is iets wat het LMA al voor een belangrijk deel doet. Het steeds meer verdwijnen van de afvalstatus in de Circulaire Economie kan er echter voor zorgen dat het LMA hierover steeds minder informatie krijgt, waardoor monitoring wordt bemoeilijkt.
  3. Het bedrijfsleven wil op korte termijn geen grote aanpassingen van het Besluit. Maar gaat wel na de implementatie van de Omgevingswet stapsgewijs naar een nieuwe meldsysthematiek toewerken. En haalt tegelijkertijd de ingewikkelde uitzonderingen eruit.

Gelijktijdig met het onderzoek bleek het ministerie ook na te denken over de gevolgen van de Omgevingswet voor de meldsystematiek. Na het onderzoek zijn we gezamenlijk gekomen tot conceptteksten voor het Invoeringsbesluit Omgevingswet, welke in 2018 in de inspraakronde gaat. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat bij invoering van de Omgevingswet zo min mogelijk verandert in de meldsystematiek.
In 2018 gaat het LMA verder met de resultaten van het onderzoek. We gaan bekijken of het mogelijk is de verschillende meldpunten in Nederland beter op elkaar af te stemmen, zodat het gebruik van die meldpunten voor bedrijven en overheden makkelijker wordt. Meer hierover leest u in hoofdstuk 2.

Digitaal Stelsel Omgevingswet en Informatiehuis Afval en Grondstoffen

In het kader van de Omgevingswet wordt gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Die moet er onder andere voor zorgen dat iedere gebruiker van dit stelsel alle benodigde informatie op één plaats kan vinden. Zogenoemde informatiehuizen moeten het DSO gaan voorzien van relevante informatie. Dat doen zij door het leveren van informatieproducten. Ook in 2017 is het LMA hierbij betrokken geweest. Na een inventarisatie van mogelijke informatieproducten in 2016, is in 2017 samen met verschillende organisaties gewerkt aan de uitwerking. Zo is onder meer een businesscase gemaakt en een plan van aanpak voor tweetal specifieke informatieproducten die via het Informatiehuis Afval en Grondstoffen moeten worden ontsloten. Vooralsnog is er geen sprake van dat het LMA - via het informatiehuis - informatie aanlevert aan het DSO. Dat komt onder andere omdat het leveren van informatieproducten voor handhaving (nog) buiten de scope van het DSO valt.