Producten en diensten

Het LMA heeft in 2017 pro-actief aan alle omgevingsdiensten 2 nieuwe producten opgeleverd. Het zijn producten die in 2016 in nauwe samenwerking met enkele omgevingsdiensten zijn ontwikkeld. Het betreft hier de 'Tactische Quickscan' en de 'Strategische Quickscan'. Ook heeft het LMA diverse trainingen verzorgt die op specifieke doelgroepen zijn afgestemd.

Producten

Tactische Quickscan
De Tactische Quickscan geeft een overzicht van inrichtingen, die op basis van de meldgegevens voldoen aan een bepaald risicoprofiel. Het LMA heeft in nauwe samenwerking met omgevingsdiensten risico-indicatoren opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inrichtingen die aanzienlijk minder afvalstoffen ontvangen en/of afgeven dan in de jaren daarvoor, aan inrichtingen die veel afvalstoffen ontvangen maar weinig (afval)stoffen afgeven aan derden of denk aan inrichtingen, die melden in AMICE en opvallend veel correcties doorvoeren. Aan deze bedrijven moet mogelijk meer aandacht worden besteed en kunnen specifieke vragen worden voorgelegd.

Strategische Quickscan
De Strategische Quickscan maakt inzichtelijk welke afvalstoffen of branches in een bepaald werkgebied mogelijk extra aandacht behoeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor afvalstromen die relatief veel of juist weinig in uw werkgebied vrijkomen of worden verwerkt. Ook kan inzichtelijk worden gemaakt welke afvalstoffen een grote toe- of afname vertonen in de afgelopen jaren. Omdat de Strategische Quickscan ook ruimte biedt voor suggesties van medewerkers van omgevingsdiensten kunnen op basis van de meldgegevens van het LMA én de praktijkervaring van deze medewerkers een strategie worden bepaald voor de werkplannen. In totaal zijn er 29 Strategische Quickscans in 2017 gemaakt en aangeleverd. Dit nieuwe product is eind 2017 met de omgevingsdiensten geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de Strategische Quickscans voor 2018.

Trainingen

Het LMA heeft diverse trainingen verzorgt voor toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten. De trainingen zijn gericht op beginners, gevorderden, specialisten en onze contactpersonen:

  • Beginners, wettelijke verplichtingen en AMICE
  • Gevorderden, wettelijke verplichtingen en AMICE/Easyquery
  • Specialisten, massabalans autodemontagebedrijven
  • Specialisten, E-PRTR
  • Contactpersonen, verwerkersnummers, signaleringen en mutaties

Het programma wordt steeds aangepast aan de achtergrond en de wensen van de cursisten. Zo heeft het LMA trainingen verzorgd voor toezichthouders die zich bezighouden met bedrijven die zich van afvalstoffen ontdoen en voor toezichthouders die zich bezighouden met bedrijven die afvalstoffen verwerken. In 2017 heeft het LMA ook trainingen verzorgd voor werkvoorbereiders van een omgevingsdienst. De intentie van deze training was om met hulp van deze werkvoorbereiders tijdens alle controles op bedrijven waar afval wordt ontvangen óf wordt afgegeven, standaard een overzicht van AMICE aan te leveren. Zo kunnen de handhavers dus optimaal voorbereid op pad.

Het afgelopen jaar hebben wij zo’n 20 trainingen bij 12 verschillende omgevingsdiensten verzorgd.