Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt 3 nationale infrastructurele netwerken: het hoofdvaarwegennet, het hoofdwegennet en het hoofdwatersysteem.

Hoofdwatersysteem

Alle rivieren, kanalen, beken, meren en estuaria in Nederland zijn met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat beheert de slagaders van dit netwerk: het hoofdwatersysteem. Bovendien beheren we belangrijke waterkeringen, zoals de Afsluitdijk en de Houtribdijk, 151 km aan dijken en dammen, 45 km aan duinen, en 6 stormvloedkeringen.

Hoofdwegennet

Ook het hoofdwegennet van ons land beheren wij. Dat bestaat uit 3.077 km (snel)weg en ruim 1.700 km aan op- en afritten en verbindingswegen. Daarnaast beheren we onder meer 2.945 viaducten, 28 tunnels en 804 bruggen. Die zorgen ervoor dat water- en verkeersstromen elkaar niet in de weg zitten.

Hoofdvaarwegennet

Rijkswaterstaat beheert de belangrijkste Nederlandse vaarwegen. Zo zorgen we ervoor dat schepen vlot en veilig over kanalen, rivieren, de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer kunnen blijven varen. We zijn daarbij verantwoordelijk voor onder meer 92 sluiscomplexen, 347 bruggen en 24 vuurtorens.