Spoed en ondersteuning Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

Net als in 5 voorgaande jaren heeft Bodem+ het Uitvoeringsprogramma (UP) Bodemconvenant via personele inzet (onder andere programma- en projectsecretarissen), huisvesting, communicatie en inkoopprocessen ondersteund. Het UP Bodemconvenant kent eigen rapportage- en stuurlijnen via het Programmateam Bodemconvenant en de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem.

Bereikte hoofddoelen en resultaten

Er is gewerkt aan verbetering van procedures omtrent versnelling en afronding van de bodemsaneringen. De focus lag hierbij op de aanpak van ernstige locaties met humane spoed en monitoring daarvan. Ook aan het stimuleren van gebiedsgericht werken, gebiedsgericht grondwaterbeheer en van decentraal ontwikkelingsbeleid voor de ondergrond werd invulling gegeven en verder geconcretiseerd. Verder werd het bodemconvenant 2010-2015 geëvalueerd en afgerond.

Geleverde hoofdproducten

Ten aanzien van budgettering werd een budgetverdeling aan bevoegde overheden Wbb van € 83 miljoen in 2015 en € 384 miljoen voor de periode 2016-2020 via de Decentralisatie-uitkering Bodem vastgesteld. Ook is er begonnen aan de voorbereiding van de extra budgetverdeling 1e tranche van € 84 miljoen voor de periode 2016-2020.

Op organisatorisch gebied werden 2 landelijke Spoeddagen georganiseerd, waarbij tussen bevoegde overheden Wbb ervaringen werden uitgewisseld. Doel hiervan was om de aanpak van bodemsaneringslocaties te versnellen. Daarnaast werden 2 informele bestuurdersbijeenkomsten georganiseerd en waren we actief met voorlichting en communicatie op onder andere platformdagen en congressen.

Ook de lancering van website-informatie kreeg vorm. Grondwaterbelangen in ruimtelijke visies en plannen werden dankzij concrete voorbeelden, instrumenten en handvatten verankerd. Aansluitend volgde een geslaagde lancering van website-informatie met push- en pullfactoren voor een succesvol gebiedsgericht grondwaterbeheer voor 14 veelvoorkomende situaties.

Daarnaast publiceerde Bodem+ de Praktijkwijzer verdienmodellen gebiedsgericht grondwaterbeheer en een Handvat juridische aspecten gebiedsgericht grondwaterbeheer. Ook vond publicatie van 10 nieuwsberichten plaats en droeg Bodem+ bij aan publicaties in vakbladen.

Op financieel gebied financierde Bodem+ de programmadirecteur en externe projectleiders van het UP Bodemconvenant. Tevens werden er een programmasecretaris en projectsecretarissen geleverd.

Er zijn 2 nieuwe convenanten gesloten: het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 tussen de decentrale overheden en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Convenant bodem en bedrijfsleven 2015 tussen VNO-NCW, MKB-Nederland en IenM.

Bovendien zijn het functioneren en de organisatie van het UP Bodemconvenant geëvalueerd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En ze ontwikkelde een conceptversie van de eindevaluatie van het Bodemconvenant 2010-2015. We zijn gestart met het kwartiermaken en de herinrichting van een nieuw Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020, waarin ook het bedrijfsleven betrokken is.

Tot slot werden voorbereidingen getroffen en voorstellen geïnitieerd vooruitlopend op herorganisatie van de landelijke Kennisinfrastructuur bodem.