Uitvoering wettelijke taken

Bodem+ voert 6 wettelijke taken uit namens de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). De beoordeling van aanvragen Baggerspecieverklaringen (op basis van Wbm (Wet belastingen op milieugrondslag) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond (op basis van Bssa (Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen)) wordt uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (IenM-DGMI). De overige wettelijke taken verricht Bodem+ in opdracht van en gefinancierd door het directoraat-generaal Ruimte en Water (IenM-DGRW).

Baggerspecieverklaringen

Bodem+ verleende 109 baggerspecieverklaringen voor in totaal 478.279 ton baggerspecie. 2 baggerspecieverklaringen werden geweigerd, maar dat leidde niet tot beroeps- en bezwaarprocedures. In totaal is hiermee voor circa € 6,2 miljoen aan vrijstelling voor afvalstoffenbelasting verleend. De aanvraagprocedure werd in 2015 volledig gedigitaliseerd, waarmee in alle gevallen de behandeltermijn binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn viel. Bodem+ heeft het ministerie van IenM geadviseerd om de MinimumVerwerkingStandaard voor baggerspecie af te schaffen.

Aantal verleende baggerspecieverklaringen

Aantal verleende baggerspecieverklaringen
JaarAantal
2011116
20121
20130
201474
2015109
Brontabel als csv (58 bytes)

Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

In 2015 werden door Bodem+ 181 verklaringen van niet-reinigbaarheid verleend voor in totaal 800.098 ton te storten verontreinigde grond. Daarentegen werden 14 verklaringen van niet-reinigbaarheid geweigerd, waartegen 1 beroeps- en 1 bezwaarprocedure werden gevoerd. In totaal is hiermee voor circa 800.000 ton aan ontheffing verleend voor te storten verontreinigde grond. Ook hier werd de aanvraagprocedure in 2015 volledig gedigitaliseerd, waarmee in alle gevallen de behandeltermijn binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn viel. Tot slot trof Bodem+ voorbereidingen om de reinigbaarheidstoets in 2016 openbaar te stellen via de Bodem Toets- en Validatieapplicatie.

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond toevoegen

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond toevoegen
JaarAantal
2011227
2012290
2013233
2014222
2015181
Brontabel als csv (63 bytes)

Erkenningen Kwalibo

In 2015 werden er 1.039 erkenningen Kwalibo verleend en voerde Bodem+ 999 administratieve omzettingen uit. Hiervan werden 4 erkenningen geweigerd en 34 aanvragen niet-ontvankelijk verklaard. Hieruit volgde 1 beroepsprocedure. Tot slot de melding dat zoekmenu erkenningen Kwalibo in 2015 circa 415.000 pageviews behaalde.

Aantal erkenningen kwalibo 2015

Aantal erkenningen kwalibo 2015
StatusAantal
Verleend1039
Administratieve aanpassingen999
Intrekking56
Geweigerd4
Niet-ontvankelijk34
Brontabel als csv (115 bytes)

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

  • Het aantal meldingen is in 2015 toegenomen tot 17.570, in vergelijking tot 16.922 in 2014.
  • De meeste meldingen (99%) worden inmiddels elektronisch verzonden. Het aantal schriftelijke meldingen is in 2015 verder afgenomen tot 146 ten opzichte van 176 in 2014.
  • Het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is ingewerkt in vraagafhandeling en verwerkte in 2015 in totaal 65% van de vragen over het meldsysteem bodemkwaliteit. De meeste vragen worden gesteld door bedrijven (60%) en zijn voornamelijk telefonisch (84%).
  • Begin december 2015 is de opdracht verstuurd voor de nieuwe release van het meldpunt. Met de release wordt aangesloten op de nieuwe versie van het uitwisselformat SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer). Ook worden gebruikerswensen geïmplementeerd en wordt de geografische tool verbeterd. Verder wordt een aantal uitvoeringsknelpunten opgelost.
  • In samenwerking met het stelselteam van de Inspectieview Milieu (IvM) is een aantal opties opgesteld voor aansluiting van het Meldpunt bodemkwaliteit op de IvM. Deze opties zullen in 2016 worden voorgelegd aan de gebruikersgroep van de IvM. Het bedrijfsleven heeft zorgen kenbaar gemaakt over de gegevensuitwisseling binnen de overheid. Afgesproken is om voor aansluiting op de IvM met het bedrijfsleven te delen welke gegevens worden uitgewisseld.
Aantal meldingen 2008-2015
Aantal meldingen 2008-2015

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC Bouwstoffen

Namens de minister van IenM behandelt Bodem+ aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen IBC-voorzieningen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2015 zijn 0 aanvragen ontvangen. Bodem+ heeft het ministerie van IenM geadviseerd om deze wettelijke taak formeel af te schaffen.

Fabrikant-eigenverklaring

Namens de minister van IenM beheert en publiceert Bodem+ een register met fabrikant-eigenverklaringen: een type milieuhygiënische kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen. In 2015 zijn 6 nieuwe verklaringen toegevoegd. Het register bevatte eind 2015 in totaal 24 fabrikant-eigenverklaringen.

Kostenverhaal bodemsanering Wbb namens het Rijk

In 2015 zijn 24 dossiers Kostenverhaal namens de Rijksoverheid definitief afgewikkeld en werden 2 nieuwe dossiers van een gemeente ontvangen. In 2015 zijn geen stuitingsbrieven verstuurd en geen inkomsten gegenereerd. De huidige actieve werkvoorraad bedraagt nog 12 dossiers.