Ondersteuning STRONG en Omgevingswet

In 2015 heeft Bodem+ bij zowel modernisering van de Wbb (Wet bodembescherming) als integratie van de Wbb in de Omgevingswet beleidsondersteuning kunnen bieden. Ook werden er bijdragen en ondersteuning geleverd aan de eerste contouren van een Informatiehuis Bodem en Ondergrond en de plan-MER van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Verder kreeg de bemensing van de nieuwe projectorganisatie rond de Basis Registratie Ondergrond (BRO) gestalte en kon Bodem+ contribueren aan de ontwikkeling van een milieukader voor stedelijk grondwaterbeheer.

Geleverde hoofdproducten 2015

Ten aanzien van wet- en regelgeving heeft Bodem+ in 2015 bijgedragen aan:

  • Een ontwerp-wijziging Wbb inclusief overgangsrecht. De openbare internetconsultatie van het ontwerp start in maart 2016.
  • Ombouw van de vigerende wet- en regelgeving voor bodembescherming en bodemenergie in de ontwerp-Besluiten Activiteiten Leefomgeving (BAL) en Kwaliteit Leefomgeving (BKL).
  • Een ontwerp-wijziging van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bedrijvenregeling) en actualisatie van de website-informatie. De openbare internetconsultatie van het ontwerp-besluit is gestart op 11 februari 2016.


Over bovengenoemde toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving werden bijeenkomsten (klankborden, begeleidingscommissies) georganiseerd, gevolgd door communicatie richting relevante partijen. In het kader van STRONG werden 2 burgerpanelbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast werden er voorbereidingen getroffen voor website-informatie over STRONG ter publicatie op de website van Bodem+.

Bodem+ heeft ondersteuning kunnen bieden ten aanzien van de plan-MER van STRONG en van een strategische verkenning naar aanvullende grondwatervoorraden via Deltares. Voorbereidingen voor een afwegingskader voor stedelijk grondwaterbeheer, Afwegingskader Stedelijk grondwater, werden getroffen.

Verder droeg Bodem+ bij aan het opstellen van een plan van aanpak en inrichting van een begeleidingscommissie ter beleidsevaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergie. Ook de uitbreiding van de WKO-tool (warmte- koudeopslag-tool) met kaarten die inzicht geven in de actuele ligging van open en gesloten bodemenergiesystemen én overige grondwateronttrekkingen, werd volbracht.

Bovendien werd er onderzoek gedaan naar belemmering met betrekking tot inlezen van geotechnische gegevens in de BRO en adviezen tot adequate data-import. Via de uitvoering van een pilot is geëxperimenteerd met het inlezen van - voor de BRO - geschikte data. Verder kon 1 fte worden geleverd voor de projectorganisatie van de BRO. Een 2e fte kon Bodem+ niet leveren. Deze is inmiddels ingevuld middels detachering via Interim Rijk.

Tot slot werd via afstemming met het UP Bodemconvenant en door sturing voorkomen dat het toekomstige uitvoeringsprogramma van STRONG een losstaand programma wordt naast het UP2.