Inrichting programma Natuurlijk Kapitaal van start

Bodem+ is in 2015 gestart met de inrichting van het programma Natuurlijk Kapitaal. Een programma dat zich richt op een meer duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal, het leggen van verbindingen met de circulaire economie (ketens sluiten) en het laten zien van concrete praktijkvoorbeelden hiervan. In de opstartfase is geïnvesteerd in het verkennen van het netwerk (zowel buiten als binnen Rijkswaterstaat) en lopende activiteiten op het gebied van natuurlijk kapitaal. Ook zijn diverse praktijkcases ondersteund.

Bereikte hoofddoelen en resultaten

Aanvang met het in beeld brengen van en verbinding leggen met het netwerk en belangrijke spelers en ontwikkelingen op het gebied van natuurlijk kapitaal. Ook initieerde en ondersteunde Bodem+ diverse praktijkvoorbeelden, onder andere de aanleg van biobermen, aanleg van groene daken in stedelijk gebied, verkenning van gebruik van natuurlijk kapitaal in middelgrote steden en de provincie Zeeland.

Geleverde hoofdproducten

Er verscheen een adviesrapport opschaling groene daken en een adviesrapport kennisnetwerk natuurlijk kapitaal en klimaatopgaven van middelgrote gemeenten (verzilveren natuurlijk kapitaal). Ook kwam een ontwerp voor vergroening van geluidsscherm ‘bioscherm’ A15 Tiel tot stand. Verder vond een praktijkproef met biobermen A27 Utrecht plaats.

Ook zijn 2 Communicty of Practice-bijeenkomsten (COP) georganiseerd over praktijktoepassingen van Ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal. Het beheer van deze CoP heeft Bodem+ in 2015 overgenomen van SKB (Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem). Daarnaast zijn we een praktijkcasus Natuurlijk Kapitaal Zeeland gestart: een verkenning naar de relevante en kansrijke Ecosysteemdiensten voor het veelal lijnvormige areaal van Rijkswaterstaat in de provincie Zeeland, met als nevendoel om ecologische hoofdstructuurgebieden verder te verbinden.

Daarnaast nam Bodem+ actief deel aan de gebruikersgroep van de Atlas Natuurlijk Kapitaal en werden verbindingen gelegd met partijen en platforms die actief zijn op het gebied van natuurlijk kapitaal, onder andere het Planbureau Leefomgeving (PBL), Platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Rijksinstutuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Alterra en het ministerie van Economische Zaken (EZ). En met afdelingen binnen Rijkswaterstaat in verband met raakvlakken tussen natuurlijk kapitaal en klimaatadaptatie, natuur, gezonde verstedelijking en verduurzaming MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Opgedane gebruikservaringen met de Atlas Natuurlijk Kapitaal (Breda en Zeeland) werden geëvalueerd.

Tevens vond ondersteuning van de Green Deal Cirkelstad plaats, waarin 8 publieke en private koplopers, 3 ministeries en het RijksVastgoedBedrijf samenwerken en kennis delen om grondstoffen en energie circulair in te richten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden.

Bodem+ nam als lid ook deel aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer en bodembescherming van SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en aan de Commissie Milieukwaliteit NEN (NEderlandse Norm).

Bovendien volgden bijdragen in de begeleidingscommissie bodemenergie voor herziening van KviNL BRL 6000-21 (Kwaliteit voor Installaties Nederland Beoordelingsrichtlijn), in de Technische begeleidingscommissie mechanisch boren voor herziening van SIKB BRL 11.000 en de BRL 2100 en in de begeleidingscommissie certificerende instellingen (CI) voor ontwikkeling van een normdocument voor specifiek de CI. Doel is om alle eisen die voor de CI in de verschillende SIKB-normdocumenten zijn opgenomen, te harmoniseren en in één normdocument op te nemen.