Kennisopbouw en kennisoverdracht

Bodem+ heeft een belangrijke rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Veelal doen we dit in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma (UP) Bodemconvenant en onze kennispartners via netwerken, zoals het ExpertiseNetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het Hoger Onderwijs (KOBO-HBO) en OmgevingsAcademie NL. We richten ons hierbij zowel op kennisontwikkeling als kennisoverdracht. Dit doen wij door deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van websites omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden.

Bereikte hoofddoelen en resultaten

Er werden nieuwe impulsen gegeven aan kennisagendering, -ontwikkeling en - overdracht via afspraken in het nieuwe bodemconvenant. Veel aandacht ging hierbij uit richting versterking van kennis in de praktijk, op zowel lokaal als regionaal niveau. Diezelfde aandacht werd gericht op versterking van bewustwording ten aanzien van het belang van de bodem en zijn natuurlijk kapitaal in het Jaar van de Bodem 2015.

Geleverde hoofdproducten

Bodem+ verzorgde beantwoording van 2.898 vragen aan de bodemhelpdesk en 633 vragen aan de Meldkamer Bodemkwaliteit.

Aantal vragen bodemhelpdesk

Verder werd de goed bezochte website bodemplus.nl - met ruim 750.000 paginaweergaves door circa 194.000 bezoekers - gefaciliteerd en werden er 60 nieuwsberichten met actualiteiten gepubliceerd.

Ook vonden er circa 50 werkbezoeken en gesprekken met bevoegde overheden Wbb (Wet bodembescherming) door het UP Bodemconvenant en circa 80 accountgesprekken met provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten plaats. Verantwoordelijkheid hiervoor lag bij de accountmanagers van Bodem+. Deze contacten leverden een schat aan signalen en uitvoeringswensen op die vertaald zullen worden naar voorstellen tot beleidsontwikkeling en -implementatie.

Georganiseerde evenementen

  • Organisatie van het congres TerrAgenda ter afsluiting van het internationale Jaar van de Bodem in Nederland. Tijdens het congres zijn afspraken gemaakt over hoe met de geboekte voortgang door te gaan na 2015.
  • Organisatie van de Dag van de bodembeleving. De dag bestond uit maar liefst 40 activiteiten om kennis te maken met het fascinerende bodem- en watersysteem.
  • Medeorganisatie van 2 bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem.
  • Organisatie van regionale bijeenkomsten van leergemeenschappen Water en Ruimte om kennis te delen en tegelijkertijd netwerken te versterken.
  • Organisatie van een groot aantal presentaties en workshops op zowel nationale als internationale symposia, zoals BodemBreed, de Schakeldag/Dag van de Omgevingswet, SIKB-congres (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer), congres van Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), congres De Bodem Draait Door, Aquaconsoil, CleanUp en SedNet.
  • Medeorganisatie van 2 Baggernet-bijeenkomsten.
  • Succesvolle medeorganisatie van de GEOweek. Ruim 4.000 leerlingen maakten hierbij kennis met de praktijk van Geo.
  • Diverse Bodem+trainingen via OmgevingsAcademie NL van Rijkswaterstaat.


Daarnaast gaf Bodem+ vorm aan de intentieovereenkomst tussen overheid en netbeheerders ten behoeve van de centrale digitale voorziening voor ontsluiting van bodemkwaliteitsgegevens (BIDON). En volgde een afronding van verzameling van alle basisgegevens ten behoeve van de actualisatie van de Kennisagenda Bodem en Ondergrond.

Ook werden voor het onderwerp bodem en ondergrond in hbo-opleidingen via het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond impulsen gegeven en werden minor- en masterlespakketten verder ontwikkeld. Vraag en aanbod van stageopdrachten werden bijeengebracht, waarop door het bedrijfsleven een bodemlectoraat werd ingesteld aan de Saxion Hogeschool.

Verder lanceerde Bodem+ in 2015 de Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek (VAF). Dit stelt belanghebbenden in staat zich te kunnen oriënteren op oorzaken en (doelmatige) oplossingen voor funderingsvraagstukken.

Bovendien volgde een internationale inventarisatie van beleid en wetgeving naar Emerging Contaminants in het algemeen en PFOS (Perfluorooctanesulfonic acid of perfluorooctane sulfonates) in het bijzonder.

Naast dat Bodem+ samen met de provincies het IPO-onderzoek (Interprovinciaal Overleg) ten aanzien van de verdichting van de ondiepe ondergrond afrondde, werd ook bijgedragen aan de actualisatie van de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit (beleidsbladen en onderzoekstechnieken) en werden de doorstart en herorganisatie van het Platform bodembeheer voltooid.

Ook werden er 10 nieuwsbrieven van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (inmiddels > 3.200 abonnees) gepubliceerd en vonden er diverse publicaties in vaktijdschriften als BODEM, Land+Water, H2O en dergelijke plaats. Daarnaast werden young professionals in het werkveld gestimuleerd via bijdragen aan JongSTRONG en JongWVL.