Landelijke taken

Voor de eigen Rijkswaterstaat-organisatie voert Bodem+ de zogenaamde landelijke taken uit met advisering aan regionale diensten, projectorganisaties en programma's zoals Ruimte voor de Rivier. Ontwikkeling van kaders, kennis en innovaties die betrekking hebben op grondstromen, bagger, grondwater, (water)bodem en ondergrond. Bodem+ wordt ook steeds meer benaderd vanuit een integraal perspectief op de doelen van Rijkswaterstaat: droge voeten, schoon water, mobiliteit én duurzame leefomgeving.

Bereikte hoofddoelen en resultaten

Bodem+ ondersteunde hoofdprocessen van Rijkswaterstaat. Met name ten aanzien van aanleg en onderhoud (gericht op de uitvoering van projecten) en omgevings- en assetmanagement (gericht op Rijkswaterstaat-regio’s).

Genoemde ondersteuning bestond uit:

  • specialistische advisering op het gebied van bodem, grondwater, ondergrond, bouwstoffen, grond- en baggerstromen;
  • ontwikkelen en onderhouden van Rijkswaterstaat-kaders en -kennis;
  • signaleren, ontwikkelen en marktrijp maken van innovaties;
  • ontwikkelen en beheren van instrumentarium.

Geleverde hoofdproducten

Bodem+ gaf vorm aan de uitvoering van voortoetsen bodem en/of grondwater bij verkenningen en planuitwerkingen. Ook deed zij advisering bij grote baggerwerken, zowel voor kwantiteit (voorspelling baggerhoeveelheden Waddenzee) als kwaliteit (onderzoek, toepassing normering, toepassings- en verwerkingsmogelijkheden).

Ook ten aanzien van grondverzet bij de Ruimte voor de Rivier-projecten die in uitvoering zijn, vervulde Bodem+ een belangrijke, adviserende rol. Ook advisering over en monitoring van toepassing van AVI-bodemas (Afvalverbrandingsinstallatie) onder rijkswegen (momenteel in totaal 22 IBC-werken in beheer bij Rijkswaterstaat) geschiedden in 2015.

Verder vond signalering van de betekenis van geïnduceerde aardbevingen voor de netwerken van Rijkswaterstaat plaats. Met Rijkswaterstaat Noord-Nederland is hierbij gewerkt aan het ontwikkelen van oplossingen (met name de aanleg Zuidelijke Ringweg Groningen).

Ook werd gewerkt aan de instandhouding van intern netwerk en kennisoverdracht binnen Rijkswaterstaat via het Expertisecentrum Bodem (ECB) en organisatie van 4 platformbijeenkomsten.

In samenwerking met Deltares maakte Bodem+ de innovatieve toepassing van ijzeroer als natuurlijk afdichtend scherm in de bodem marktrijp. Ook volgde herziening van het Rijkswaterstaat-kader voor afstromend hemelwater van rijkswegen.

Bovendien werd aan de ontwikkeling van grondwatermodellen als onderdeel van het nationaal hydrologisch instrumentarium verder invulling gegeven. In het bijzonder de samenwerking met waterschappen in het AZURE-project. Verder droeg Bodem+ met grondwaterexpertise bij aan uitvoeringsprojecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het hoofdvaarwegennet (IJsselmonding, Wilhelminakanaal, Twentekanalen).

Tot slot werd gezorgd voor inbreng van kennis en visie bij de ontwikkeling van ambities voor duurzaamheid voor de Bestuursraad van Rijkswaterstaat. Ook ten aanzien van inbrengen en halen van kennis in nationale en internationale netwerken vanuit het perspectief van een beheerder van infrastructuur en opdrachtgever in de grond-, weg en waterbouw-sector (GWW-sector) vervulde Bodem+ een belangrijke functie.