Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet en ontwerp -Aanvullingswet bodem

In 2018 ondersteunde Bodem+ het ministerie van IenW bij de totstandkoming van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet en bij de behandeling van de ontwerp-Aanvullingswet bodem in de Tweede Kamer. Het ontwerp-Aanvullingsbesluit is in de zomer ter beoordeling neergelegd via een internetconsultatie. Ook zijn de koepels geconsulteerd in de periode tot 1 oktober 2018. De Aanvullingswet bodem Omgevingswet is schriftelijk behandeld in de Tweede Kamer, en er was een mondelinge behandeling in de Tweede Kamer in december 2018. Dit leverde twee amendementen op (waarvan 1 is aangenomen) en 6 moties (waarvan er 4 zijn aangenomen, 1 is verworpen en 1 wordt aangehouden). Inmiddels is de Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Eerste Kamer.

Voor bodemenergie zijn ook regels opgenomen in één van de besluiten onder de Omgevingswet. De regels voor de aanleg en gebruik van bodemenergiesystemen zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In april 2018 zijn de Eerste en Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over het Plan van Aanpak (evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen) en de voortgang daarvan. Het kwaliteitsborgingsysteem blijft ook in 2019 een punt van aandacht.

Bodem+ leverde tot april 2018 een bijdrage aan het kwartiermaken van het Informatiehuis Bodem en Ondergrond. In maart is het plan van aanpak aangeboden aan de Programmaraad Aan de Slag met de Omgevingswet. De verantwoordelijke stuurgroep heeft medio 2018 besloten om het traject van de Informatiehuizen te beëindigen.

Geleverde hoofdproducten 2018

  • De ontwerp-Aanvullingswet bodem Omgevingswet is,
  • Het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet.
  • Op is de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit . Hierdoor is een groot aantal geactualiseerde ‘private normdocumenten’ opgenomen in de regelgeving.
  • De regels voor aanleg en het gebruik van bodemenergiesystemen zijn opgenomen in het Besluit activiteiten Leefomgeving.