Zorgvuldig, digitaal en op tijd

Rijkswaterstaat Bodem+ voert 6 wettelijke taken  uit namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beoordeling van aanvragen Baggerspecieverklaringen – op basis van de Wbm (Wet belastingen op milieugrondslag) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond – op basis van het Bssa (Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen) voeren we uit in opdracht van het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (IenW-DGMI). IenW-DGMI financiert dit. De overige wettelijke taken verricht Bodem+ in opdracht van het directoraat-generaal Ruimte en Water (IenM-DGRW). IenW-DGRW financiert dit.

Baggerspecieverklaringen

Rijkswaterstaat Bodem+ verleende 77 baggerspecieverklaringen voor in totaal 179.698 ton baggerspecie. Vijf baggerspecieverklaringen werden geweigerd, maar dat leidde niet tot beroeps- en bezwaarprocedures. In totaal is hiermee voor ongeveer 2,4 miljoen euro aan vrijstelling voor afvalstoffenbelasting verleend. In alle gevallen vond de behandeling plaats binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn. Eind december 2017 is de MinimumVerwerkingStandaard van 60% zandscheiding voor baggerspecie via het Landelijk Afvalplan 3 afgeschaft.

Aantal verleende baggerspecieverklaringen in 2018

Aantal verleende baggerspecieverklaringen in 2018
JaarAantal
2011116
20121
20130
201474
2015109
201669
201792
201877
Brontabel als csv (85 bytes)

Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

In 2018 verleende Rijkswaterstaat Bodem+ 207 verklaringen van niet-reinigbaarheid voor in totaal 879.116 ton te storten verontreinigde grond. Dit is meer dan in de voorgaande drie jaren. Reden hiervoor is de forse verhoging van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019. In totaal werden 49 verklaringen van niet-reinigbaarheid geweigerd, maar dat leidde niet tot beroeps- en bezwaarprocedures. Voor één verklaring is een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur ingediend en gehonoreerd. In alle gevallen viel de behandeling binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn.

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond in 2018

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond in 2018
JaarAantal
2011227
2012290
2013233
2014222
2015181
2016198
2017162
2018207
Brontabel als csv (93 bytes)

Erkenningen Kwalibo

In 2018 werden 1.073 erkenningen Kwalibo verleend en voerde Rijkswaterstaat Bodem+ 942 administratieve omzettingen uit. Hiervan werden 7 aanvragen niet-ontvankelijk verklaard. Ook in 2018 nam het aantal erkenningen voor bovengrondse en ondergrondse installatie van bodemenergiesystemen toe. Het zoekmenu ‘erkenningen Kwalibo’ werd in 2018 387.847 geraadpleegd.

Aantal erkenningen kwalibo 2018

Aantal erkenningen kwalibo 2018
StatusAantal
Verleend1073
Administratieve aanpassingen942
Intrekking89
Geweigerd0
Niet-ontvankelijk7
Brontabel als csv (113 bytes)

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

  • Het aantal meldingen is in 2018 toegenomen tot 22.681. In 2017 waren het er 20.617.
  • De meeste meldingen (99,6%) worden elektronisch verzonden. Het schriftelijk melden neemt nog steeds af. In 2018 zijn 85 schriftelijke meldingen ingediend, in 2017 waren dat er nog 118.
  • Het aantal vragen voor de meldkamer is ongeveer gelijk gebleven. In 2018 zijn 539 vragen gesteld. In 2017 waren dat er 526.
  • Het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) verwerkte in 2018 in totaal 64% van de vragen over het meldsysteem bodemkwaliteit. In 2017 was dat 74%.De meeste vragen worden gesteld door bedrijven (73%) en kwamen voornamelijk telefonisch binnen (85%).
  • In 2018 is een start gemaakt met de aansluiting van het Meldpunt Bodemkwaliteit op de laatste versie van het SIKB protocol. De oplevering is gepland voor februari 2019.
  • In 2018 is informatie uit het Meldpunt Bodemkwaliteit gebruikt bij de beantwoording van Kamervragen over het toepassen van thermisch gereinigde grond en over het toepassen van uit het buitenland afkomstige grond en baggerspecie in diepe plassen.
  • In 2016 ondertekenden we een aansluitovereenkomst met de Inspectie Leefomgeving en Transport om gegevens uit het Landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit aan te sluiten op Inspectieview Milieu. Bij de realisatie in 2019 ontstaat hierdoor een integraal instrument voor landelijke informatie bij toezicht en handhaving.
tabel meldingen Bbk
grafiek aantal meldingen 2008- 2018

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC Bouwstoffen

Namens de minister van IenW behandelt Rijkswaterstaat Bodem+ aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen voor IBC-voorzieningen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2018 zijn nul aanvragen ontvangen. We adviseerden IenW om deze wettelijke taak formeel af te schaffen.

Fabrikant-eigenverklaring

Namens de minister van IenW beheert en publiceert Rijkswaterstaat Bodem+ een register met fabrikant-eigenverklaringen: een type milieuhygiënische kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen. In 2018 zijn geen  nieuwe verklaringen toegevoegd. Het register bevatte eind 2018 in totaal 24 fabrikant-eigenverklaringen.

Kostenverhaal bodemsanering Wbb namens het Rijk

In 2018 zijn 4 dossiers afgewikkeld, waaronder 3 zogenaamde grote bedrijven-dossiers. Er zijn hierdoor geen actieve dossiers meer in de werkvoorraad. Aanvullend zijn 2 dossiers van actief naar monitoren gegaan, waardoor er nu nog 4 te monitoren dossiers zijn en een aantal advieszaken. In 2018 is één stuitingsdossier na overleg met het bevoegd gezag gesloten. Er zijn in 2018 nog 3 stuitingsbrieven verstuurd. Er zijn geen nieuwe zaken bijgekomen.