Versterking van kennis in de praktijk

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft een belangrijke rol bij het versterken van bodemkennis in de praktijk. Dat doen we veelal in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma (UP) Bodemconvenant en onze kennispartners in de netwerken, zoals het ExpertiseNetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) en het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het Hoger Onderwijs (KOBO-HBO). We richten ons op zowel kennisontwikkeling als kennisoverdracht. Dit doen we door deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van websites over bodemzaken en het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden.

Geleverde hoofdproducten

We gaven nieuwe impulsen aan kennisagendering, -ontwikkeling en -overdracht. Veel aandacht ging naar de versterking van kennis in de praktijk, zowel op lokaal als regionaal niveau.

Helpdesk, website, nieuwsbrief

Bodem+ verzorgde de beantwoording van 2.400 vragen aan de bodemhelpdesk (-0,1% ten opzichte van 2017) en 519 vragen aan de Meldkamer Bodemkwaliteit (+3% ten opzichte van 2017).

Grafiek helpdesk Bodem+

Verder beheerden we de goed bezochte website bodemplus.nl – met bijna 816.000 paginaweergaves (+12% ten opzichte van 2017) door circa 200.000 bezoekers – en publiceerden we 94 nieuwsberichten. De meest bezochte websiteonderdelen zijn nog altijd het ‘Zoekmenu erkende bodemintermediairs’, dat alleen al verantwoordelijk was voor 387.847 (48% van de) paginaweergaven van de gehele site en het dossier ‘Besluit bodemkwaliteit’, met 125.596  (15% van de) paginaweergaven. De website is in 2018 onder meer uitgebreid met de thema’s bodemdaling, duurzaam stortbeheer, de BasisRegistratie Ondergrond en de kennisprojecten van het Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond.

grafiek Website Bodem+

De website Bodemrichtlijn.nl werd door 2.378 bezoekers bezocht met 6.447 paginaweergaves. Ook publiceerde het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond 22 nieuwsbrieven ‘Tussen Bodem en Ondergrond’ waarop eind 2018 circa 2460 personen waren geabonneerd. We publiceerden regelmatig in vaktijdschriften als BODEM, Land+Water en H2O.

grafiek Bodemvizier

Bezoeken en gesprekken

Het UP Bodemconvenant had in 2018 23 werkbezoeken en gesprekken bij bevoegde overheden Wbb (Wet bodembescherming). Ook waren er ongeveer 50 accountgesprekken met provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Het uitvoeringsteam van het Bodemconvenant en de accountmanagers van Bodem+ waren hiervoor verantwoordelijk. De afdelingshoofden van Rijkswaterstaat Leefomgeving hielden 21 gesprekken met directeuren van Omgevingsdiensten. Deze contacten leverden een schat aan signalen en uitvoeringswensen op. We vertalen deze input naar voorstellen tot beleidsontwikkeling en -implementatie.

Georganiseerde bijeenkomsten

  • Medeorganisatie van het symposium Bodembreed in Amsterdam, 1 bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem, 2 bijeenkomsten van het Platform Bodembeheer en 2 Baggernetbijeenkomsten.
  • Via het initiatief Bewust bodemgebruik organiseerden we een bijeenkomst voor bodemtrainees, een ambassadeursbijeenkomst, meerdere edities van Soils2Meet en een bijeenkomst over Sustainable Development Goals (SDGs). Ook leverden we bijdragen aan de Compost, Green deal Voedselbossen, Landbouwbodem en het Stadsbodemmeesterschap.
  • Organisatie van een groot aantal presentaties en workshops op zowel nationale als internationale symposia, zoals BodemBreed, de Schakeldag/Dag van de Omgevingswet, SIKB-jaarcongres (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer), Week van de Circulaire economie, TerraEnvison, Global Symposium on Soil Pollution (GSOP18) en het Common Forum.

Onderwijs

Via het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO-HO) werd bijgedragen aan hhraag en aanbod van stageopdrachten. Mede dankzij de bijdrage van Bodem+ was de Geoweek wederom succesvol. Ruim 7000 leerlingen maakten hierbij kennis met de praktijk van Geo.

Internationaal

De Expertgroup Soil is 2 keer bijeengekomen. Centraal staat de Impact Assessment die onderzoekt of een Europees bindend kader voor bodem gewenst is. Nederland blijft bij het standpunt dat een update van de Thematische Bodemstrategie gerelateerd aan maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en biodiversiteit, wenselijk is.

Het Common Forum is 2 keer bijeengekomen. Speerpunten in de uitwisseling zijn risicobeheer, omgaan met diffuse verontreiniging en emerging contaminants, grondwaterbeleid, Minimata Convention.

Het Global Soil Partnership onder de FAO heeft in mei een conferentie georganiseerd met de titel ‘Be the solution to soil pollution’. RWS verzorgde presentaties over de ontwikkelingen in ons bodembeleid van 1980 tot nu, over Sustainable Developement Goals (SDG’s) en nieuwe businessmodellen.

Er is gewerkt aan de SDGs en Land Stewardship. Op conferentie TerraEnvision is een workshop georganiseerd. Het bedrijvennetwerk NICOLE en Common Forum werkgroep Soil as a Resource brachten een publicatie uit over land stewardship. Er is samen met WEnR en WUR een artikel gepubliceerd in LAND ‘Soil-Related Sustainable Development Goals: Four Concepts to Make Land Degradation Neutrality and Restoration Work’. Het Interreg-project COCOON heeft een missie ontvangen en conferentie georganiseerd bij RWS.