Programmabeheer en fincanciële verantwoording

Aan het OpdrachtGeversOverleg van Bodem+ zijn het jaarverslag 2017 en het jaarwerkplan 2018 geleverd. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de directeur-generaal (DG) van Rijkswaterstaat zijn de financiële rapportages T1 tot en met T3, Tmid 2018 en Teind 2018 opgesteld.

Ook werd het Programmabeheer ondersteund met 1 afdelingshoofd en 1 managementondersteuner. Gilbert Boerekamp was in 2018 het afdelingshoofd Bodem en Ondergrond.

In 2018 is de personele capaciteit in lijn gebleven met het opdrachtenpakket en de formatie. Dat gebeurde door pensionering van 1 medewerker en instroom van 2 medewerksters vanuit RWS-CD en RWS-afdeling Implementatie Omgevingswet. In 2018 is de inhuur van 1 medewerker beëindigd, waarmee onze inhuur naar 0 fte is gereduceerd. Vanuit de Participatiewet bood 1 medewerker structureel extra programmaondersteuning.

In totaal leende Bodem+ circa 6,7 fte aan capaciteit uit aan onder meer het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet, het Deltaprogramma spoor Ruimtelijke Adaptatie en de eigen landelijke taken uitvoering van Rijkswaterstaat.

We ontvingen 1 verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) in het kader van een besluit niet-reinigbaarheid grond. Dat werd gehonoreerd.

Financiële verantwoording:

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+ opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+ opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
Opgave spoed en Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond * - **7,81.150958
Ondersteuning ombouw Wbbin en bedrijvenregeling4,55047
Ondersteuning bestaande regelgeving605200559
Informatievoorziening, kennisoverdracht en bewustwording decentrale overheden605900796
Uitvoering wettelijke taken4250242
Programmabeheer2--
Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond***-1.8001.631
Totalen28,3 (100%)4.3504260 (98%)

*  Het projectmiddelenbudget van 1.150 k Eur voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond kent een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.

** Via de Tmid-rapportage 2018 is met akkoord door de opdrachtgevers en het ministerie van IenW het budget voor ‘Ondersteuning Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond’ verlaagd van 1.250 k Eur naar 1.150 k Eur.

*** Via de Tmid-rapportage 2018 is met akkoord door de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater, Bodem en het ministerie van IenW het budget voor ‘Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond’ verlaagd van 2.000 k Eur naar 1.800 k Eur.

Brontabel als csv (544 bytes)

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd doro gezamenlijk Bodem+- opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd doro gezamenlijk Bodem+- opdrachtgevers
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
Ministerie IenW-DGMI: D3 Wettelijke taken Bssa en Wbm1,255036
Ministerie BZK: Basis Registratie Ondergrond1,9--
Werken voor derden: internationaal PIB resilient cities Canada0,1439
Bodem+ Brontabel als csv (277 bytes)