Hoofdstuk 7

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarrapportage

Ondersteuning Basisregistratie ondergrond (BRO)

grasmat

Kijk eerst onder de grasmat

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Bovendien komen er steeds meer gebruiksmogelijkheden van de ondergrond bij, zoals de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 en warmte- en koudeopslag. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens beschikken. Daar gaat de BRO voor zorgen.

BRO

Bereikte hoofddoelen en resultaten

Per 1 januari 2018 is de wet op de Basisregistratie ondergrond in werking getreden. Bronhouders zijn sindsdien verplicht ondergrond-data aan te leveren aan de landelijke voorziening. De inwerkingtreding is gestart met de beschikbare registratieobjecten grondwaterputten, boormonsterbeschrijvingen en sonderingen. Tot en met 2021 staan 26 registratieobjecten gepland. Daarmee is deze basisregistratie uitgebreider dan de overige basisregistraties, die beperkt bleven tot 1 registratieobject. De wet kent ook een raadpleegplicht. Het doel van de BRO is vroegtijdig een completer inzicht verschaffen in de aspecten van de ondergrond. Bodem+ heeft 1,9 fte ondersteuning verleend aan de actielijn Gebruik en Baten van het ministerieel programmateam BRO.

Geleverde hoofdproducten

In de actielijn Gebruik en Baten zorgde RWS Bodem+ dat vanuit het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) het afnemen van gegevens uit de BRO wordt gestimuleerd. Dat betekent veel contact met afnemers en vertellen wat de voordelen worden van het gebruik van de BRO: minder faalkosten, minder imagoschade en betere ruimteplannen, optimale contractvorming en snellere besluitvorming.

In 2018 zijn zeven roadshows BRO georganiseerd en waren we aanwezig bij congressen zoals de POV-dag (Projectoverstijgende Verkenningen), 100 jaar Geotechniek in Nederland, 100 jaar Geologie in kaart (van TNO), het Geo Gebruikersfestival, Deltacongres, Internationaal Geodesign Congres. Het verhaal van de BRO wordt verteld aan de hand van de opgeleverde Proof of Concepts, waarin de ondergrond in 3D-modellen wordt gevisualiseerd. Daarbij benadrukken we de kansen en opgaven van de ondergrond bij maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de verstedelijkings- / verdichtingsopgave. Met dit verhaal is een voorstel ingediend dat geleid heeft tot de InfraTech Innovatieprijs 2019.

Dit jaar is twee keer het afnemersoverleg georganiseerd, zodat de BRO kan inspelen op de wensen van de afnemer voordat alle voorzieningen zijn uitgewerkt en gebouwd. RWS is een belangrijke en grote afnemer van de BRO, daarom wordt samengewerkt met een IPM-team Georisicomanagement van RWS om de BRO meer onder de aandacht te brengen. Zo heeft communicatie via een RWS intranetpagina gezorgd voor nieuwe contacten binnen RWS.