Vergroten van kennis bij gemeenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft RWS Bodem+ in 2018 verzocht een offerte uit te brengen voor het oprichten en beheren van een Kenniscentrum conventionele explosieven. Het vergroten van de kennis bij gemeenten over het omgaan met conventionele explosieven is het hoofddoel. Het kenniscentrum moet gemeenten beter in staat stellen afgewogen, doelmatige en kostenefficiënte besluiten te nemen met betrekking tot het opsporen van conventionele explosieven.

Daarnaast heeft een dergelijk kenniscentrum een taak in kennisontwikkeling door het initiëren, begeleiden en implementeren van onderzoek. Dit moet gemeenten extra handvatten bieden op het moment dat zij met conventionele explosieven te maken krijgen.

Geleverde inzet in 2018

In 2018 zijn met het ministerie van BZK en andere bij de offerteaanvraag betrokken partijen (de VNG, de ministeries van IenW, SZW, Defensie, J&V en met de branche-organisatie van opsporingsbedrijven en de Explosieven Opruimingsdienst) diverse gesprekken gevoerd over de beoogde doelen en taken van een dergelijk kenniscentrum. Op 4 september 2018 is door Bodem+ een LEF-sessie georganiseerd met de betrokken partijen om meer zicht te krijgen op de wensen en verwachtingen ten aanzien van het kenniscentrum. In december is het interne besluitvormingsproces gestart vooruitlopend op de offerte.