Thema bodem in de Omgevingswet

In 2020 ondersteunde Bodem+ het ministerie van IenW bij de parlementaire behandeling van het Aanvullingsbesluit bodem en de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet. Op 16 maart 2020 is de Aanvullingswet bodem gepubliceerd in het Staatsblad. Parallel hieraan is ook gewerkt aan de wijzigingen van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Eind 2020 is het Aanvullingsbesluit bodem aangeboden ter publicatie in het Staatsblad. Hiermee is een flinke bijdrage geleverd aan het inbouwen van bodemwetgeving in de Omgevingswet.

In 2020 zou de Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet aangevuld worden met voorbeelden uit de praktijk. Als gevolg van de corona maatregelen zijn belangrijke bijeenkomsten uitgesteld en heeft dit niet de benodigde input opgeleverd om de handreiking te kunnen aanvullen. Deze update staat nu voor 2021 in de planning.

We hebben gewerkt aan de uitbouw van het thema bodem op de website van het Informatiepunt Omgevingswet (www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl). Er is een speciale themapagina over bodem ingericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/bodem

Onderwerpen die in 2020 zijn toegevoegd zijn:

 • Uitleg over de voorschriften uit hoofdstuk 3 en 4 van het Bal over de milieubelastende activiteiten uit het Aanvullingsbesluit
 • Bodembescherming in algemene regels uit het Bal
 • Uitleg over de rol van bodem in de diverse instrumenten van de Omgevingswet
 • Diverse pagina’s die per onderwerp aangeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige regelgeving
 • Uitleg over het grondwaterbeleid onder de Omgevingswet
 • Rol van bodem en ondergrond aan maatschappelijke opgaven onder de Omgevingswet
 • Toelichting over overgangsrecht, zorgplicht en toevalsvondst

Via de helpdesk van het Informatiepunt Omgevingswet hebben wij 145 vragen over bodem in de Omgevingswet beantwoord. Inhoudelijk gingen de vragen over zeer diverse onderwerpen en zijn over het algemeen vrij specialistisch. Dat is een teken dat de vragen doorgaans gesteld worden door personen die zich al verdiept hebben in de nieuwe regelgeving. Ook zijn een divers aantal fouten of omissies in de ontwerp tekst van het Aanvullingsbesluit bodem opgemerkt door vraagstellers. Deze fouten zijn aan het ministerie van IenW doorgegeven.

We hebben in samenwerking met het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ vier webinars over bodem in de Omgevingswet verzorgd. Op 9 juni is een webinar over de activiteiten graven, saneren, toepassen en grondwatersanering georganiseerd. Ongeveer 500 mensen namen aan het webinar deel en daarna hebben bijna 1.100 mensen het webinar terug gekeken. Op 6 oktober 2020 vond een webinar over bodembescherming in de Ow plaats met circa 250 deelnemers. Dit webinar is meer dan 100 keer terug gekeken.

Bodem+ werkte mee aan fase 1 van het UP project Bodembeheer van de Toekomst waar bodem in het omgevingsplan centraal staat. Met ondersteuning vanuit Bodem+ zijn in deze fase diverse producten opgeleverd, zoals juridische frames en informatiebladen.

Tot slot leverde Bodem+ op een aantal regionale (digitale) bijeenkomsten, zoals het Zeeuws bodemoverleg, een presentatie of workshop over bodem in de Omgevingswet in het algemeen en de wijzigingen t.a.v. het Aanvullingsspoor bodem in het bijzonder.

Geleverde hoofdproducten 2020

 • Publicatie Aanvullingswet bodem in Staatsblad
 • Het Aanvullingsbesluit bodem aangeboden ter publicatie in Staatsblad;
 • Webinars bodem in de Omgevingswet
 • Nieuwe pagina’s bodem onder de Omgevingswet via Bodem - Aan de slag met de Omgevingswet