Hoofdstuk 7

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarrapportage

Basisregistratie ondergrond (BRO)

Ondergrondgegevens als basis voor ruimtelijke opgaven

Van moeten naar draagvlak, dat was het thema van de actielijn Gebruik en Baten (G&B) van het programma BRO van het Ministerie van BZK. Ook in 2020 werd deze actielijn grotendeels door Rijkswaterstaat Bodem+ uitgevoerd. Alle bronhouders zijn aangesloten op de BRO en het aanleveren van data is goed op gang gekomen. De BRO bevat steeds meer gegevens, gebruikers zien nu beter wat de toegevoegde waarde is van het gebruik van de BRO en hoe zij de BRO in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

BRO

Hoofddoelen en resultaten

De doelen en activiteiten van G&B waren er op gericht om gebruikers verder op weg te helpen om de BRO toe te passen bij de thema’s en activiteiten waar zij mee te maken hebben. Daarbij werd steeds de link gelegd naar de praktijk: hoe kun je gegevens uit de BRO gebruiken om zo inzicht te krijgen in de kansen, opgaven en risico’s voor gebiedsinrichting? En hoe pas je de BRO toe binnen actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, de woonopgave of energietransitie? In 2020 was de uitdaging om gebruikers te laten zien dat de BRO geen moetje is maar je daadwerkelijk helpt bij uiteenlopende ruimtelijke opgaven.

Om deze doelstellingen te behalen hebben we (mee)gewerkt aan uiteenlopende producten en activiteiten:

 • Het Praktijkfestival ondergrond op 27 oktober. Een online event met 521 deelnemers, 8 sessies met in totaal 18 sprekers en een talkshow met 6 aansprekende gasten over oplossingen in de ondergrond voor de grote maatschappelijke opgaven (waardering 7,2-8,4). Met een virtueel Inspiratieplein met 18 stands en 52 standhouders (waardering 8,6).
 • Kenniswebinars, onder de titel: Begin de donderdag met een BRO’tje
  8 webinars, 20 sprekers, 891 aanmeldingen, 743 keer terug gekeken, waardering 8,2.
 • Kennisproducten, zoals basispresentaties, handleidingen en storymaps om de kennis over de BRO te vergroten en te borgen.
 • Oprichten en voorzitten van de Klankbordgroep Gebruik BRO, met als doel op te halen waar de informatiebehoefte ligt van de gebruikers van de BRO, ontwikkelde producten te toetsen en om praktijkvoorbeelden te delen.
 • De pagina BRO 4 BRO op de site, daar zijn goede voorbeelden verzameld ter inspiratie voor de gebruikers.
 • De BRO in het voetlicht op allerlei events, zoals Deltacongres, Follow UP, ESRI-congres en kwartaaldemo’s.
 • Projectleiding praktijkvoorbeeld ‘BRO Gebiedsagenda Noordzee’, i.s.m. RWS Zee en Delta. In een storymap wordt in 3D inzichtelijk gemaakt waar de kansen en knelpunten liggen in de ondergrond voor de kust van IJmuiden bij de afweging om zand te winnen in dit drukke gebied.
 • Afstemming met de BRO-regisseur van RWS, over goed gebruik van de BRO door RWS, de grootste gebruiker van de BRO.
 • DisGeo: door steeds vaker het BRO-verhaal te vertellen in samenhang met de verschillende geobasisregistraties.

Alle producten en activiteiten worden ontsloten op www.basisregistratieondergrond.nl