Het goede begrip van de regels rond grondverzet in de praktijk

Grondverzet is overal in Nederland aan de orde van de dag. We investeren daarom voortdurend in de verbetering van de regelgeving en de kennis over grondverzet (graven, saneren, toepassen, reinigen en storten). Gezien het belang van een vitale bodem voor veilig gebruik van de bodem en de bijdrage van de bodem aan maatschappelijke opgaven is het noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met grondverzet. De problematiek naar aanleiding van de constatering dat PFAS op veel plaatsen in de bodem wordt aangetroffen heeft een fors beslag gelegd op het apparaat van Bodem+ en laat pregnant zien dat het op peil houden van kennis, zowel voor de ondersteuning van het Rijk als decentrale overheden vanuit een optiek van beleidsvorming, uitvoering en toezicht, noodzakelijk is. De bodemhelpdesk en website zijn ook een onmisbare bron van informatie voor actoren in het grondverzet. Hoewel de Omgevingswet een andere structuur heeft, zijn de regels voor grondverzet straks op hoofdlijn ongewijzigd.

Bereikte hoofddoelen, geleverde producten en resultaten

De beleidsondersteuning aan het ministerie van IenW bij het aanpassen van het tijdelijk handelingskader PFAS en de vraag naar informatie over de omgang met PFAS houdende grond en baggerspecie hebben in 2020 extra veel capaciteit gevraagd. Naast PFAS heeft ook de onrust rondom het toepassen van granuliet in diepe plassen en tv-uitzendingen veel beleidsondersteunend werk opgeleverd. Tegelijkertijd is de beleidsevaluatie van kwalibo opgeleverd. Naast de professionals die al waren ingevoerd in het Besluit bodemkwaliteit zijn door de politieke actualiteit van deze drie onderwerpen (PFAS, granuliet en kwalibo) ook veel professionals met enige afstand tot de regels in het Besluit bodemkwaliteit sterk in het onderwerp geïnteresseerd geraakt. In 2020 werden veel kamerdebatten gevoerd en kamervragen gesteld over deze onderwerpen. Bodem+ heeft bij deze debatten en beantwoording van kamervragen ondersteuning geleverd en heeft een bijdrage geleverd aan diverse manieren van informatie uitwisseling, onder ander via webinars vanwege de beperkingen van fysieke bijeenkomsten door corona-maatregelen. De ervaring leert dat deze bijeenkomsten laagdrempeliger zijn en goed worden bezocht. Kortom, volle inzet op ondersteuning van het ministerie van IenW en het goede begrip van de regels rond grondverzet in de praktijk.

Daarnaast is met het oog op de komst van de Omgevingswet de Regeling bodemkwaliteit volledig herschreven, zodat deze aansluit op het gewijzigde Besluit bodemkwaliteit. Bij het inbouwen van de regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn de regels voor kwaliteitsborging bodembeheer (kwalibo), het op de markt mogen brengen en verhandelen van bouwstoffen en het maken van milieuverklaringen voor grond, bagger en bouwstoffen in een gewijzigd Besluit bodemkwaliteit achter gebleven. De Regeling bodemkwaliteit werkt het gewijzigde Besluit bodemkwaliteit verder uit, zo worden werkzaamheden en normdocumenten aangewezen in het kader van kwalibo en worden nadere regels gesteld aan het opstellen van milieuverklaringen. Ook is de normstelling voor bouwstoffen, grond en baggerspecie en de wijze van toetsen daaraan opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Een aanzienlijke kwaliteitsslag en verduidelijking in de regels rond het opstellen van milieuverklaringen van grond, baggerspecie en bouwstoffen is met deze geheel herziene regeling in voorbereiding. Bodem+ leverde een grote inhoudelijk bijdrage aan de totstandkoming van de herziene Regeling bodemkwaliteit. Deze concept-regeling zal begin 2021 in consultatie gaan.

Bodem+ leverde vraaggestuurde advisering over bodembescherming, bodemsanering en bodembeheer in (regionale) uitvoering. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan kamervragen en beleidsbrieven op verschillende onderwerpen op het terrein van bodemkwaliteitszorg

Daarnaast droeg Bodem+ verantwoordelijkheid voor zowel het beheer van de applicatie BoToVa (Bodem Toets en Validatieservice) als voor het beheer en de uitvoering van de Meldkamer bodemkwaliteit. Op 7 mei vond een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit, waarmee is aangesloten op een nieuwe versie van het SIKB-protocol 0101 en enkele gebruikerswensen zijn doorgevoerd. Op 8 december vond een nieuwe grote release van BoToVa plaats, waarmee o.a. is aangesloten op de nieuwe versie van het SIKB-protocol, de oude versies van SIKB0101 (versie 12.0, 12.1) werden uitgeschakeld, enkele verouderde toetsversies zijn uitgeschakeld en de nieuwe toetsversies met berekening sommaties en correcties (PFAS, geen toetsing) is doorgevoerd.