Uitvoering 6 wettelijke taken

Rijkswaterstaat Bodem+ voert 6 wettelijke taken uit namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beoordeling van aanvragen Baggerspecieverklaringen – op basis van de Wbm (Wet belastingen op milieugrondslag) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond – op basis van het Bssa (Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen) voeren we uit in opdracht van het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (IenW-DGMI). IenW-DGMI financiert dit. De overige wettelijke taken verricht Bodem+ in opdracht van het directoraat-generaal Ruimte en Water (IenM-DGRW). IenW-DGRW financiert dit.

In 2020 ontvingen we 3 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en 1 pro-forma bezwaarprocedure voor onderstaande wettelijke taken. 2 WOB-verzoeken werden gehonoreerd, 1 WOB-verzoek is onderhanden en het pro-forma bezwaarschrift werd ingetrokken.

Baggerspecieverklaringen

Rijkswaterstaat Bodem+ verleende 69 baggerspecieverklaringen voor in totaal 108.044 ton baggerspecie. Een baggerspecieverklaring werd geweigerd, maar dat leidde niet tot een beroeps- en bezwaarprocedure. In totaal is hiermee voor ongeveer 3,5 miljoen euro aan vrijstelling voor afvalstoffenbelasting verleend. In alle gevallen vond de behandeling plaats binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn.

Aantal verleende baggerspecieverklaringen in 2020

Aantal verleende baggerspecieverklaringen in 2020
JaarAantal
2011116
20121
20130
201474
2015109
201669
201792
201877
201978
202069
Brontabel als csv (103 bytes)

Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

In 2020 verleende Rijkswaterstaat Bodem+ 240 verklaringen van niet-reinigbaarheid voor in totaal 745.973 ton te storten verontreinigde grond. Dit is meer vergelijkbaar met voorgaande 5 jaren. Stagnatie van de thermische grondreinigingsmarkt en stagnatie van het grondverzet door PFAS in 2020 zijn hoofdoorzaken. In totaal werden 40 verklaringen van niet-reinigbaarheid geweigerd, maar dat leidde niet tot beroeps- en bezwaarprocedures. In alle gevallen viel de behandeling binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn.

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond in 2020

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond in 2020
JaarAantal
2011227
2012290
2013233
2014222
2015181
2016198
2017162
2018207
2019219
2020240
Brontabel als csv (113 bytes)

Erkenningen Kwalibo

In 2020 werden 861 erkenningen Kwalibo verleend en voerde Rijkswaterstaat Bodem+ 1402 administratieve omzettingen uit (+12% tov 2019). 7 Aanvragen werden niet-ontvankelijk verklaard. Ook in 2020 nam het aantal erkenningen voor bovengrondse en ondergrondse installatie van bodemenergiesystemen toe: 24 nieuwe aanvragen voor erkenningen voor bodemenergie bovengronds en 4 nieuwe aanvragen voor erkenningen voor bodemenergie ondergronds.

Aantal erkenningen kwalibo 2020

Aantal erkenningen kwalibo 2020
StatusAantal
Verleend861
Administratieve aanpassingen1402
Intrekking57
Geweigerd0
Niet-ontvankelijk7
Brontabel als csv (113 bytes)

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

  • Het aantal meldingen is in 2020 toegenomen tot 24.030. In 2019 waren het er 21.813.
  • De meeste meldingen (99,7%) worden elektronisch verzonden. In 2020 zijn er 80 schriftelijke meldingen ingediend, in 2019 69.
  • Per 1 januari 2022 moeten meldingen van toepassingen van grond en baggerspecie worden gemeld via de landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). DSO-LV houdt geen register bij van de ingediende meldingen. Ten behoeve van de uitoefening van de handhavingstaak, zal een afschrift van alle meldingen van toepassingen naar de Minister worden gestuurd. 

  • Het aantal vragen voor de meldkamer is licht toegenomen. In 2020 zijn 569 vragen gesteld. In 2019 waren dat er nog 507. Deze lichte toename heeft te maken met nieuwe eisen die worden gesteld aan het wachtwoord en de beperking van het aantal inlogpogingen. Deze aanpassingen zijn gedaan op grond van de eisen uit de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst).
  • Het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) verwerkte in 2020 in totaal 57% van de vragen over het Meldpunt bodemkwaliteit. In 2019 was dat 64%. De meeste vragen werden gesteld door bedrijven (64%) en kwamen voornamelijk telefonisch binnen (72%).
  • De aansluiting van het Meldpunt bodemkwaliteit op versie 14 van het SIKB uitwisselprotocol is in 2020 gerealiseerd.
  • In juli 2020 is het Meldpunt bodemkwaliteit aangesloten op InspectieView Milieu.
meldpuntbodemkwaliteit
grafiek aantal meldingen 2008- 2020

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC Bouwstoffen

Namens de minister van IenW behandelt Rijkswaterstaat Bodem+ aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen voor IBC-voorzieningen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2020 zijn nul aanvragen ontvangen. Deze wettelijke taak komt bij de invoering van de Omgevingswet te vervallen.

Fabrikant-eigenverklaring

Namens de minister van IenW beheert en publiceert Rijkswaterstaat Bodem+ een register met fabrikant-eigenverklaringen: een type milieuhygiënische kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen. In 2020 zijn drie nieuwe verklaringen toegevoegd en 2 verklaringen vervallen. Het register bevatte eind 2020 in totaal 27 fabrikant-eigenverklaringen.

Kostenverhaal bodemsanering Wbb namens het Rijk

In 2020 zijn er geen stuitingsbrieven gestuurd en geen nieuwe dossiers bijgekomen. Er waren al geen actieve zaken meer. Wel lopen er voor een aantal dossiers nog advieszaken door met betrekking tot historische verontreinigingen. Ook zijn er afgelopen jaar door een aantal bevoegde overheden gezagen vragen gesteld over ondersteuning bij de inzet van kostenverhaal . Van 1 dossier die in 2019 werd afgewikkeld is in 2020 de verkoopopbrengst aan het Ministerie van IenW teruggestort en daarmee definitief afgerond.

De uitvoering van bovenstaande wettelijke taken is in 2020 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitgevoerd.