Programmabeheer en fincanciële verantwoording

Aan het OpdrachtGeversOverleg van Bodem+ zijn het jaarverslag 2019 en het jaarwerkplan 2020 geleverd. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de directeur-generaal (DG) van Rijkswaterstaat zijn de financiële rapportages T1 tot en met T3, Tmid 2020 en Teind 2020 opgesteld.

Het programmabeheer is ingevuld met 1 afdelingshoofd en 1 managementondersteuner. Gilbert Boerekamp was in 2020 het afdelingshoofd Bodem en Ondergrond.

In 2020 is de personele capaciteit in lijn gebleven met het opdrachtenpakket en de formatie. 4 medewerkers verlieten Bodem+, 2 nieuwe vacatures zijn ingevuld en 1 nieuwe medewerker is intern ingeleend. In 2020 werd 1 medewerker vanuit Waternet gedetacheerd bij Bodem+ en via inkooptrajecten zijn extra adviesuren ingekocht op de dossiers Bodemconvenant, PFAS, toets- en validatieservice BoToVa en onze bodemhelpdesk. 1 RWS-trainee is voor 6 maanden ingezet op ontwikkeling van de RWS Klimaat-effectenatlas. Het uitvoeringsteam van Convenant bodem en ondergrond werd in december 2020 ordentelijk ontmanteld, de contracten met alle externe projectleiders zijn niet verlengd.

In totaal leende Bodem+ circa 9,4 fte aan capaciteit uit aan onder meer het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet, het Deltaprogramma spoor Ruimtelijke Adaptatie en de eigen landelijke taken uitvoering van Rijkswaterstaat.

Financiële verantwoording:

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Rijkswaterstaat Bodem+ opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Rijkswaterstaat Bodem+ opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
1. Wbb in de Omgevingswet en bedrijvenregeling3,5400,2
2. UP Bodemconvenant, Algemeen*1,5500368
3. UP Bodemconvenant, Transitie maar decentraal en integraal*0,5400201
4. UP Bodemconvenant, Bodemverontreiniging*1200280
5. UP Bodemconvenant, Monitoring, kennis en bodeminformatie*1150304
6. Bodemregelgeving, Hergebruik**5175668
7. Overige bodemregelgeving1,65059
8. Wettelijke taken RWS5430301
9. Kennis en informatievoorziening, Kennisoverdracht2150161
10. Kennis en informatievoorziening, Samenwerking0,710066
11. Kennis en informatievoorziening, Bodeminformatiebeheer1220388
12. Kennis en informatievoorziening, Ondersteuning regio's1,25064
13. Kennis en informatievoorziening, Internationaal0,53025
14. Kennis en informatievoorziening, Initiatief bewust bodemgebruik0,3200251
15. UP Kennisgelden bodemconvenant***0,517502209
16. Agenda bodem en grondwater0,5--
Totalen25,8 (100%)4.4455345 (120%)

*  Het projectmiddelenbudget van 1.250 kEur voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en 1.750 kEur voor UP Kennisgelden bodemconvenant kennen een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.

** Een deel a 318 kEur van deze overschrijding is veroorzaakt door diverse kosten naar PFAS-onderzoeken op verzoek van Min IenW-DGWB, die initieel zijn voorgefinancierd door Rijkswaterstaat.

*** Via de Tmid-rapportage 2020 is met akkoord door de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater, Bodem en het ministerie van IenW het budget voor ‘Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond’ verlaagd van 3.000 kEur naar 1.750 kEur. Uiteindelijk is toch 2.209 kEur budget gerealiseerd.

Bodem+ Brontabel als csv (1 kB)

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijk Rijkswaterstaat Bodem+- opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijk Rijkswaterstaat Bodem+- opdrachtgevers
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
Programmabeheer1--
Ministerie IenW-DGMI: Wettelijke taken Bssa en Wbm1,2511094
Ministerie BZK: Basis Registratie Ondergrond2,9--
Werken voor derden: internationaal PIB resilient cities Canada0,1--
Bodem+ Brontabel als csv (297 bytes)