NATUUR

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2021

Natuurbeheer in de Wadden

Een van de mooiste natuurgebieden van Nederland heeft het zwaar. Net als de andere beheerders van de Waddenzee, is ook Rijkswaterstaat er veel aan gelegen om het ecosysteem te versterken. Dus waar kansen liggen, grijpen we deze.

Portretfoto Lies van Nieuwerburgh
Lies van Nieuwerburgh, adviseur mariene ecologie Rijkswaterstaat
Portretfoto Silvia Mosterd
Silvia Mosterd, omgevingsmanager Waterschap Noorderzijlvest

Zoals de dijkversterking bij de Lauwersmeerdijk. Hier werken we samen met onze partners aan een veilig achterland én aan natuurherstel voor de Waddenzee. Lies van Nieuwerburgh (Rijkswaterstaat) en Silvia Mosterd (Waterschap Noorderzijlvest) laten zien dat deze 2 opgaven prima samengaan. Zo worden er buizen onder de dijk geplaatst waardoor vissen onbelemmerd van en naar hun voedsel- en paaigebied kunnen zwemmen en er binnendijks een overgang van zoet naar zout water ontstaat. Om de overgang van zee naar achterland te verzachten, leggen we getijdenpoelen aan en verrijken we de dijk onder water met meer passende ‘harde’ structuren. En we realiseren - waar passend - kwelders voor planten, vogels en vissen.

LIES VAN NIEUWERBURGH: De Waddenzee is een fantastisch gebied.
Het is het grootste aaneengesloten intergetijdengebied ter wereld.
Alleen, het gaat niet zo goed met de Waddenzee.

(De Waddenzee. Beeldtekst in witte letters: Natuurbeheer in de Wadden.)

RUSTIGE MUZIEK

De visstand neemt heel sterk af.
Het gaat ook heel slecht met broedvogels
en de voedselrijkdom neemt af, dus dat is echt wel een probleem.

(Een vogel zoekt voedsel.)

Rijkswaterstaat is beheerder van de Waddenzee
en wij proberen de waterkwaliteit en de natuur te verbeteren.
Dan doen we op verschillende manieren,
zoals hier bij de dijkversterking bij het Lauwersmeer.
En dat doen we door samen te werken met de verschillende partijen.
SILVIA MOSTERD: Vijftig jaar geleden hebben we deze zeedijk
bij de Lauwersmeerdijk aangelegd om overstromingen te voorkomen
in grote delen van Groningen en Friesland.
Om ons ook voor de toekomst te beschermen, moeten we hem nu
weer gaan versterken.

(Aldus Silvia Mosterd.)

Zo'n dijk is goed voor de veiligheid,
maar voor de natuur een vrij harde constructie.
Dus wat we hier gaan proberen, is om de overgang
van het wad naar het binnenland bij de dijk geleidelijker te maken.
Dat is goed voor de vogels en de vissen die hier hun voedsel vinden.

(Vogels vliegen af en aan en zoeken voedsel in ondiep water.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

VAN NIEUWERBURGH: En dat doen we door 70 hectare binnendijks gebied
te verbinden met de Waddenzee.
Dus hierdoor komt er een zachtere overgang
tussen zoet en zout en tussen water en land.

(Luchtbeelden van het land en de dijk. Vogels in ondiep water. Zeehonden liggen op het strand. Een vergezicht over de zee.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MOSTERD: Hier aan deze kant van de dijk
gaan we een zo natuurlijk mogelijke kwelder ontwikkelen
en dat is goed voor de planten en de vogels, de broedvogels,
maar ook als kinderkamer voor vissen.

(Grote stenen en betonnen poeltjes.)

Een dijk is vrij kaal,
maar hier gaan we kijken hoe we met dit soort poeltjes,
maar ook met allerlei verschillende rifelementen
het onderwaterleven dichter op die dijk kunnen stimuleren,
zodat hier meer onderwaterleven en meer vissen een plekje kunnen vinden.
VAN NIEUWERBURGH: Door al deze maatregelen te nemen,
werken we aan het herstel van het ecosysteem van de Waddenzee
en de Waddenzee krijgt dus een beetje meer ruimte
en wordt daardoor ook klimaatbestendiger.
Dat is een prachtige ontwikkeling.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/waddenzee. Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest. Copyright 2022.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO

Bij de dijkversterking Lauwersmeerdijk werkt Rijkswaterstaat samen met Waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, gemeente Het Hogeland en natuurorganisaties aan opgaven rond hoogwaterveiligheid, natuur, recreatie, economie en verkeer. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Waddenfonds en de Programmatische Aanpak Grote Wateren.