Dat de infraopgave van de toekomst een andere afstemming met de arbeidsmarkt vergt is zeker. De vraag is alleen hoe je dat doet. Wat is de beste oplossing? Tijdens deze workshop gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over denkrichtingen en oplossingen voor de spanning tussen de infraopgave van de toekomst en de arbeidsmarkt.

Workshop 10

Infraopgave van de toekomst en de betekenis voor de arbeidsmarkt

Door:

Quint Dozel, adviseur Sociale Innovatie Rijkswaterstaat

Ernst Haijtink en Michiel Overkamp, adviseurs Strategische Verkenningen Rijkswaterstaat

Michiel Overkamp van het programma Strategische Verkenningen leidde de discussie in. Hij schetste een aantal invloedrijke trends voor de toekomstige infraopgave met als tijdshorizon 2030-2050. Zo hebben platformisering van het werk, klimaatverandering, de gebiedsopgave en dataficering van de infrastructuur impact op die toekomstige infraopgave. In de verkenning die Overkamp uitvoerde is ook gekeken naar de veranderende arbeidsmarkt: hoe bewegen opdrachtgever en opdrachtnemer zich in de toekomst? En wat zijn mogelijke oplossingen om de spanning tussen de toekomstige infraopgave en de arbeidsmarkt op te heffen? “Belangrijk is dat er meer wordt gewerkt met het inzetten van het talent van opdrachtnemers. En ook dat er samen wordt gewerkt aan de opgave in plaats van alleen de organisatie en dat grenswerkers als oog en oor in de samenleving fungeren”.

Experimenteren met talent

Vervolgens moedigde Quint Dozel van het RWS-organisatieonderdeel NOVA de deelnemers aan om mee te denken over andere oplossingen. Dozel vertelde over de pilotvoorstellen voor talentgericht werven en selecteren waar NOVA op dit moment aan meewerkt. In een proeftuinachtige setting worden ervaringen opgedaan met het anders kijken, doen en organiseren van het werven en selecteren van opdrachtnemers.  Aan de hand van 5 invalshoeken worden de succesvolste aanpakken voor het talentgericht werven en selecteren bepaald. Een van die invalshoeken is waarbij de mens centraal staat. Op basis van een gelijkwaardig talentgesprek wordt een goede match gemaakt. Een andere benadering is waarbij het team centraal wordt gesteld. Deze benadering gaat er vanuit dat alle aanwezige en benodigde talenten in een team op elkaar worden afgestemd. Als laatste invalshoek noemde Dozel die waar de opgave centraal staat. Daarbij gaat het om de maatschappelijke waarde waar de opdrachtnemer zich voor in wil zetten.

Verbindende rol van werk

‘Het denken in hokjes en hiërarchie bij opdrachtgevers moet worden losgelaten'

De discussies van de deelnemers over de drie genoemde invalshoeken leverde mooie beelden en meningen op. Degenen die zich bogen over de invalshoek mens centraal gaven aan dat het denken in hokjes en hiërarchie bij opdrachtgevers moet worden losgelaten om een gelijkwaardig talentgesprek gerealiseerd te krijgen. Ook was de verwachting dat door de mens centraal te stellen het werk een verbindende rol zal krijgen, waarbij het werk als ‘de nieuwe kerk’ werd gezien. Ook bij de invalshoek team centraal is de verwachting dat dit leidt tot toenemende sociale cohesie op de werkvloer. Dat kan zorgen voor minder uitval, grotere creativiteit en innovatieve vermogens. Bij de invalshoek opgave centraal kwam uit de discussie naar voren dat zowel de sector als Rijkswaterstaat een aantal voorwaarden daarvoor goed moet organiseren. Gesteld werd dat de sector en Rijkswaterstaat breder moeten kijken dan alleen naar de infrasector of mobiliteit en tijdig moet kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De input van deelnemers wordt meegenomen in de pilotvoorstellen waar NOVA aan werkt, zo verzekerde Dozel.

Van verkenning naar experiment

Deze workshop is gebaseerd op de verkenning: De infraopgave van de toekomst en de arbeidsmarkt waar Michiel Overkamp en Ernst Haijtink - beiden van het programma Strategische Verkenningen - aan hebben gewerkt. De verkenning is nu afgerond. Het project wordt voortgezet door NOVA door te experimenteren met een aantal mogelijke oplossingen. Net zoals de verkenning heeft het experimenteren een open karakter. Wij nodigen de sector graag uit om met ons mee te denken en te experimenteren.