Afronden en opnieuw beginnen

Onder de opgave ‘Spoed en ondersteuning Uitvoeringsprogramma bodemconvenant’ vallen verschillende producten en diensten. Wij bieden algemene ondersteuning op het gebied van het uitvoeringsprogramma en zorgen ook voor de monitoring van de tussenbalans rond de spoedopgave en de werkgroep spoed. Wat zijn onze specifieke taken in 2015?

Bodem+ ondersteunt het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant in algemene zin door het bemensen van het programmasecretariaat. Wij ondersteunen de programmadirecteur daarmee inhoudelijk in brede zin. In 2015 assisteren wij bij het afronden van het huidige convenant en werken we mee aan de organisatie van een nieuw uitvoeringsprogramma op basis van het nieuwe convenant. Ook willen wij bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor de doelstellingen uit het nieuwe convenant. Dat doen wij met behulp van verschillende communicatiemiddelen, zoals een nieuwe website, een nieuwsbrief, bijeenkomsten en informatie via (vak)bladen. Onderdeel van de ondersteuning aan het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant is ook het voeren van de financiële administratie.

Aanpak spoedlocaties

Binnen onze taak ‘Monitoring spoedopgave (‘de Midterm Review’) en werkgroep spoed’ helpen we decentrale overheden bij het afronden van de (humane) spoedopgave. Wij bieden ondersteuning bij het oplossen van aanwezige knelpunten en stimuleren de uitwisseling van kennis via ons netwerk. Voor 2015 is afgesproken om te komen tot besluitvorming en afronding van de te saneren spoedlocaties. Dit betekent concreet voor Bodem+ dat wij in het voor- en het najaar landelijke ‘spoeddagen’ organiseren en daarnaast 5 à 6 overleggen houden van de landelijke werkgroep. De monitoring ‘Spoed’ (Eindrapportage Uitvoeringsprogramma 2010-2015) wordt afgerond, en daarnaast werken we voor de betreffende spoedlocaties aan nieuwe uitvoeringsafspraken voor de periode 2016-2020. Tot slot helpen we decentrale overheden bij de feitelijke aanpak van 10 tot 20 spoedlocaties. Wij brengen hierbij onze eigen expertise in en de kennis vanuit ons netwerk.

Projectsecretaris voor werkgroepen

In 2015 zal Bodem+ een projectsecretaris leveren aan de Werkgroep Wet- en regelgeving. Deze zal als verbindende schakel optreden bij alle aanpassingen in de bodemwet- en regelgeving (zie ook het artikel ‘Ondersteuning STRONG en Omgevingswet’). Ook aan de Werkgroep Gebiedsgericht grondwaterbeheer leveren wij een projectsecretaris. Deze zal de werkgroep ondersteunen bij beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen naar de gebiedsgerichte aanpak en grondwaterbeheer als onderdeel van ruimtelijk adaptatie. Verder zal een projectsecretaris de Werkgroep Ondergrond ondersteunen bij de beleidsontwikkelingen voor het duurzaam gebruiken van de ondergrond.

Budgetverdeling en capaciteit

Financieel ligt het zwaartepunt voor dit onderdeel in 2015 op het maken van afspraken rond de budgetverdeling 2015-2019 en op de uitvoering hiervan. Van belang zijn daarnaast het inregelen van de Decentralisatie-uitkering in afstemming met het ministerie van IenM, het ministerie van BZK en de financiële afsluiting van de programmaperiode 2005-2009.

Voor de opgave ‘Spoed en ondersteuning Uitvoeringsprogramma bodemconvenant’ hebben wij voor 2015 gemiddeld 9,5 fte aan capaciteit gepland. Dit is niet afwijkend ten opzichte van het scenario werkprogramma.