Kennisontwikkeling: de praktijk bepaalt

Bodem+ heeft een belangrijke rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Dit doen wij door deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van sites omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (lagere) overheden. Hoe ziet ons werk er in 2015 uit?

De maatschappelijke opgave (en dus de praktijk) wordt leidend in de ontwikkeling van (bodem)kennis. Dit gebeurt via nationale en internationale kennisagenda’s. Gezien de rol en de positie van Bodem+ betekent versterking van kennis vooral versterking van kennis in de praktijk, op zowel lokaal als regionaal niveau. In 2015 faciliteren wij deze ontwikkeling door bijvoorbeeld de verdere uitrol van een ‘bodempool’. Hier ontmoeten vraag en aanbod rond praktijkcases elkaar. De bodempool moet ervoor zorgen dat een bodemexpert van de ene gemeente zijn deskundigheid tijdelijk kan inzetten voor een andere gemeente. Doel is om in 2015 20 nieuwe cases in behandeling te nemen. Daarnaast verbinden wij verschillende doelgroepen met elkaar, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een bodemgilde van jonge professionals. Ook organiseert Bodem+ werkplaatsen en platformen voor het uitwisselen van kennis.

Initiatief Bewust bodemgebruik

Door de Verenigde Naties is 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem. In het kader hiervan faciliteren wij verschillende activiteiten (zie ook de site van het Initiatief Bewust bodemgebruik, www.bewustbodemgebruik.nl). Daarnaast werken wij aan de verdere versterking van ons netwerk, bijvoorbeeld door deelname aan het bestuurlijke ambassadeursnetwerk en door een betere samenwerking met organisaties als Urgenda, DuurzaamDoor en Natuurmonumenten.

Grondwaterbeheer en ruimtelijke adaptatie

Bodem+ is medevormgever van grondwaterbeheer in brede ruimtelijke en maatschappelijke context. We doen mee aan regionale en lokale initiatieven en ontwikkelen passende instrumenten. Door deelname aan het Netwerk Water en Ruimte probeert Bodem+ synergie te bereiken tussen praktijk, bestuur en beleid. Met lessen uit de praktijk helpen wij mee aan de doorontwikkeling van beleid. Mooie voorbeelden hiervan zijn onze inbreng in STRONG en het Deltaprogramma.

Helpdesk en sites

Bodem+ levert de mensen voor de Helpdesk Bodem. In 2015 verwachten wij zo’n 3.000 vragen te moeten verwerken. We organiseren de doorontwikkeling van de helpdesk naar het Informatiepunt Omgevingsrecht. Verder beheren wij de website Bodem+ (www.bodemplus.nl). We houden de content actueel en plaatsen jaarlijks zo’n 50 à 75 nieuwsberichten op de site. We zorgen ook voor de integratie met de website van InfoMil.

Bodem+ is ook verantwoordelijk voor het technisch en inhoudelijk beheer van de site rond de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit (www.bodemrichtlijn.nl). Dit is een instrument voor het ontsluiten van bestaande kennis en (bodem)beleid. Op de site staan de actualisaties voor 2015 aangaande de wet- en regelgeving en relevante informatie van de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem.

Overdracht van expertise

Bodem+ faciliteert en participeert verder in het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond (ENBO). Wij verzorgen nieuwsbrieven en trainingen (onder meer voor de BodemBreedAcademie) en nemen deel aan relevante kennisnetwerken, zoals Symposium Bodem Breed, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Baggernet, Platform Bodembeheer en Geoweek.  

We zetten onze expertise in bij decentrale overheden op de casussen waar een aanzienlijke rijksbijdrage mee is gemoeid, zoals de sanering van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel en de sanering van het Olasfa-terrein bij Olst. We ondersteunen ook de landelijke overheid. Zo assisteren wij het ministerie van IenM bij de voorbereiding van het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016 in het bodem- en ondergronddossier.

Internationale kennisoverdracht

Ook op internationaal niveau zorgen wij voor kennisoverdracht. Wij ondersteunen de dossierteams die zich bezighouden met EU-regelgeving en gaan door met het EU-netwerk voor (toekomstig) EU-beleid in relatie tot het Nederlandse bodembeleid. Daaronder valt ook het opstellen van een internationale kennisagenda via de samenwerking binnen het Europese Horizon2020-project INSPIRATION.

Voor de kennisopbouw en -overdracht hebben wij voor 2015 gemiddeld 5,6 fte aan capaciteit gepland. Dit is niet afwijkend ten opzichte van het scenario werkprogramma.