In opdracht van de rijksoverheid

Bodem+ beoordeelt zowel de aanvragen voor verklaringen ‘Niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond’ en ‘Baggerspecie’ als de aanvragen voor erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In onderstaande diagrammen de verdeling van de aanvragen (inclusief bezwaar en beroep).

Verklaringen (450 afhandelingen)

Verklaringen (450 afhandelingen)
Percentage
Reinigbaarheid67
Baggerspecie33

Beoordeling aanvragen verklaringen “Niet reinigbare grond” en “Baggerspecie”. (Inclusief bezwaar & beroep)

Brontabel als csv (49 bytes)

Kwalibo (3100 afhandelingen)

Kwalibo (3100 afhandelingen)
Percentage
1e aanvraag5
Aanvraag wijziging40
Admin Wijziging32
Intrekking23

Beoordeling aanvragen erkenningen onder het Besluit bodemkwaliteit. (Inclusief bezwaar & beroep)

Brontabel als csv (86 bytes)

In het uitvoeren van wettelijke taken probeert Bodem+ voortdurend haar processen te verbeteren. Zo staat in 2015 de invoering van geïdentificeerde procesverbetering voor de afgifte van erkenningen op het programma. Daarnaast zetten wij in op de invoering van de digitale aansluiting voor aanvragers en op de verdere digitalisering van het proces. We streven daarnaast naar het opnemen van de reinigbaarheidsregels in de Bodem Toets en Validatie-service en naar uit beheer nemen van de toetsapplicatie K-Soil.

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

Bodem+ coördineert en beheert het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit ( www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). In 2015 denken wij zo’n 18.000 meldingen binnen te krijgen omtrent de verwerking van grond, bagger en bouwstoffen in de bodem of in oppervlaktewater, vallend onder het Besluit bodemkwaliteit.

In 2015 willen wij release 4 van het meldpunt bouwen en vrijgeven. Hierin zijn de aanpassingen in het Besluit bodemkwaliteit verwerkt. Wij sluiten met release 4 aan op het nieuwe uitwisselformat van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en zetten verder in op het verbeteren van de performance, het inpassen van gebruikerswensen en het verbeteren van de geografische tool.

In 2015 treffen wij de voorbereidingen om gegevens uit het meldpunt aan te sluiten op het dossier van Inspectieview milieu. Hierdoor ontstaat een integraal instrument voor landelijke informatie bij toezicht en handhaving.

Uitvoering kostenverhaal bodemsanering namens Rijk

Bodem+ is namens de rijksoverheid belast met de uitvoering van de wettelijke taak kostenverhaal. Hieronder vallen onder meer het schrijven van stuitingsbrieven en het onderhandelen en het treffen van schikkingen met grote bedrijven. In 2015 zullen wij onze werkvoorraad op dit gebied afronden. Dat betekent ook het up-to-date archiveren van het dossier. Omtrent (oude) kostenverhaalszaken hebben wij nog een adviserende rol richting ministerie en decentrale overheden.

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC Bouwstoffen

Namens de minister van IenM zorgt Bodem+ voor de afhandeling van aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen IBC-voorzieningen die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2015 zal onze inzet op dit gebied zeer beperkt zijn. Door de aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit zullen wij deze taak in de nabije toekomst niet langer uitvoeren.

Voor de uitvoering van wettelijke taken hebben wij voor 2015 gemiddeld 4,6 fte aan capaciteit gepland. Dit is niet afwijkend ten opzichte van het scenario werkprogramma.