Kwaliteit vraagt inzet

In 2015 wordt de aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit afgerond. Hierdoor eindigt onze ondersteuning op dit gebied. Daar staat tegenover dat Bodem+ op verschillende andere terreinen haar expertise blijft inzetten. Zo bieden wij in 2015 ondersteuning op het gebied van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen en zijn we betrokken bij de Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming.

Door het afronden van de aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit stopt ook het traject van monitoring en evaluatie dat sinds 2008 gold. Voor 2015 is een van de belangrijkste speerpunten om te komen tot ‘essentiële eisen’ voor toezicht en handhaving in een balans tussen privaat en publiek toezicht. Daarnaast schrijven wij mee aan de reguliere actualisatie van de Regeling Bodemkwaliteit.

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Op het gebied van bodemenergie biedt Bodem+ in 2015 ondersteuning aan de evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Hieronder valt ook de registratie van uitvoeringsknelpunten en het aandragen van oplossingen hiervoor. Verder beheren wij de WKO-tool die inzicht geeft in de mogelijkheden van warmte-koudeopslag (www.wkotool.nl, voor het gebruiken van deze site heeft u Microsoft Silverlight nodig).

Inzet bedrijvenregeling

In 2015 komen wij met een uitgewerkt voorstel om de Circulaire diepe plassen in de Regeling bodemkwaliteit op te nemen. Verder werken we aan een voorstel om de Minimum Verwerkingstandaard baggerspecie af te schaffen. Op verzoek zal Bodem+ het ministerie en het bevoegd gezag adviseren over de inzet van de bedrijvenregeling. We werken aan een aanpassing van dit instrument op basis van de afspraken in het nieuwe bodemconvenant en helpen mee aan het inrichten van een ‘ontzorgorganisatie’.

Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming

Bodem+ is ook betrokken bij de Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming. Onze inzet is om de onderlinge visitaties van het bevoegd gezag rond de Wet bodembescherming te versterken. In 2015 moet er een betere aansluiting plaatsvinden op het werk van de omgevingsdiensten. Bodem+ is in dit verband ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de onderliggende normbladen.

Overige taken

Bodem+ zorgt voor het beheer en de aanpassing van Bodem Toets en Validatie-service (www.BoToVa-service.nl). Voor 2015 staat op het programma: de inbouw van de functionaliteit `niet-reinigbaarheidstoets’ en de aanpassing als gevolg van veranderende normering vanuit het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming.

Voor het Platform Toezicht & Handhaving organiseren wij 2 landelijke platformdagen. Verder leveren we bijdragen aan 1 à 2 regionale platforms. Tot slot bemensen wij het secretariaat van de Werkgroep Ketentoezicht Grond, Bagger en Bouwstoffen.

Voor de opgave ‘Afbouw ondersteuning bestaand beleid’ hebben wij voor 2015 gemiddeld 7,8 fte aan capaciteit gepland. Dit is niet afwijkend ten opzichte van het scenario werkprogramma.