Van advies tot beheer

Bodem+ is nauw betrokken bij de aanpassing van de bodemwet- en regelgeving aan de Omgevingswet. Daarnaast adviseren wij op het gebied van het programma Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Ook voor het Bodeminformatiebeheer leveren wij concrete producten en diensten. Hier een beeld van onze taken in 2015.

Bodem+ levert capaciteit aan de projectgroep die zich bezighoudt met de aanpassing van de bodemwet- en regelgeving. De projectgroep wordt aangestuurd door het Directoraat-Generaal Ruimte en Water van het ministerie van IenM. Onze inzet bestaat naast algemene ondersteuning van de projectorganisatie uit juridisch advies, een brede inzet van adviseurs met specialistische expertise en uitvoeringservaring in diverse besluiten, regelingen, circulaires en het normenstelstel. Op het gebied van de aanpassing aan de Omgevingswet zijn wij in 2015 betrokken bij het tot stand brengen van de Aanpassingswet van de Omgevingswet voor herziening Wet bodembescherming. Daarnaast werken we mee aan de herziening van de uitvoeringsregelingen in het bodembeleid, zoals het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit Uniforme Saneringen en Bodemenergie. Daarbij brengen we specialistische uitvoerings- en dossierkennis in van deze bodemwet- en regelgeving.

Advies en ondersteuning Structuurvisie

Ten aanzien van het programma STRONG adviseert en ondersteunt Bodem+ in 2015 het beleid op verschillende onderwerpen. We helpen mee aan een betere ruimtelijke inpassing van duurzame energie in de ondergrond. Op het gebied van stedelijk grondwaterbeheer stelt Bodem+ milieukaders op, ontwikkelen we protocollen voor de monitoring en zorgen we voor toetsing en beoordeling. Bijzonder is dat we een zogenaamd inspiratieboek ontwikkelen voor de overgang van 2D naar 4D ruimtelijke ordening. Tot slot zijn we bezig met het opzetten van een kennisinfrastructuur om samenwerking in de driehoek overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven mogelijk te maken.

Bodeminformatiebeheer

Bodeminformatiebeheer kent van oudsher een aantal structurele producten en diensten. Het meest concrete product is wellicht www.bodemloket.nl. In 2015 helpt Bodem+ mee om de afspraken over bodeminformatie uit het bodemconvenant uit te voeren. Verder werken wij aan de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en een (in de toekomst) in te richten Informatiehuis Bodem en Ondergrond (IHBO). Ook willen wij in 2015 meer bodemsaneringslocaties, onderzoekslocaties en bodemkwaliteitskaarten op het Bodemloket ontsluiten. Daarnaast moet het functioneel ontwerp voor de Landelijke Voorziening met Netbeheerders worden afgerond. We starten in 2015 ook met een versterkte Klankbordgroep Bodeminformatiebeheer vanuit de bredere scope van de BRO en het IHBO. Het komend jaar moet IMSIKB0101 v.11 geïmplementeerd worden in de database DINO BLK Systeem en het Bodemloket. Tot slot voeren we in 2015 de afspraken uit die in het bodemconvenant zijn gemaakt rond bodeminformatie. Ook vindt de eerste concretisering in het uitvoeringsprogramma plaats.

Overige taken

Wij werken het komend jaar aan preventieve bodembeschermingsaspecten die in de Omgevingswet moeten worden opgenomen. Daarnaast leveren wij per activiteit bodemvoorschriften aan ten behoeve van het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Op dit terrein geven we ook trainingen en workshops aan het bevoegd gezag. In specifieke gevallen staan we bestuurders bij met advies.

Voor de opgave ‘Ondersteuning STRONG en Omgevingswet’ hebben wij voor 2015 gemiddeld 5,2 fte aan capaciteit gepland. Dit is niet afwijkend ten opzichte van het scenario werkprogramma.