“Blijven surfen op de golf.”

Sinds juli 2017 zijn de Uitvoeringsprogramma’s van het Convenant Bodem en Ondergrond, het Convenant Bodem en Bedrijfsleven en de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) vervlochten tot 1 gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Dit programma is eind 2020 afgerond met het Follow UP festival “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem” en een eindevaluatie. De bestuurlijke afspraken Bodem en Grondwater voor het vervolg van de samenwerking zijn nog in afronding, naar verwachting in Q1 van 2021. Met het uitstel van de implementatie van de Omgevingswet is er een tussenjaar ontstaan tussen de Omgevingswet en de convenanten. De bevoegdheden blijven daar waar ze al lagen, er is alleen extra tijd voor de partijen om zich voor te bereiden op hun nieuwe rol in 2022. In het overgangsjaar 2021 zal zoveel mogelijk van de energie worden vast gehouden binnen de samenwerking en de meest cruciale netwerken worden in stand gehouden. Bodem+ is gevraagd zoveel mogelijk de samenwerking binnen deze netwerken en activiteiten te continueren.

Hoofddoelen 2021

In het tussenjaar 2021 komt de focus te liggen op het borgen en toegankelijk maken van ervaring en kennis rond het nieuwe werken, het overdragen aan de decentrale overheden en ondersteunen bij de voorbereiding op de komst van de omgevingswet in 2022. Het accent zal liggen op:

  • kennis: ondersteunen van de in 2021 doorlopende kennisprojecten, zoals Bodembeheer van de Toekomst en zorgdragen voor de contractuele afhandeling van deze kennisprojecten;
  • Monitoring: voorzetten van de monitoring van de spoedlocaties en opstellen van de monitoringsrapportage 2021;
  • Ondersteunen van diverse mogelijk voort te zetten UP werkgroepen zoals: warme overdacht, spoed/overgangsrecht/bodemkwaliteitszorg, diffuus lood, nazorg en kernteam grondwater;
  • Ondersteunen van diverse taakgroepen binnen het WEB zoals: bodeminformatiebeheer en grondwater 
  • Toegankelijk houden van de UP kennisproducten via de website van Bodem+.

Daarnaast zal Bodem+ naar verwachting worden gevraagd om de nieuwe governance structuur voor uitvoering van de bestuurlijke afspraken Bodem en Grondwater die begin 2021 worden gemaakt, te ondersteunen. Op dit moment is nog niet duidelijk in welke mate een inzet vanuit Bodem+ hiervoor gevraagd zal worden.

Voor de opgave ‘Vervolg ondersteuning Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant’ hebben wij voor 2021 circa 2,9 fte aan capaciteit gepland.