Specialistische kennis centraal bundelen

Rijkswaterstaat, directie Leefomgeving heeft in november 2020 de opdracht van het ministerie van BZK gekregen om een Kenniscentrum conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op te richten en te beheren. Dit kenniscentrum wordt opgericht voor aanvankelijk een periode van minimaal 4 jaar en daarna geëvalueerd. We zijn gevraagd vanwege onze ervaring met het opzetten en faciliteren van kenniscentra.

De Tweede Wereldoorlog is al bijna 75 jaar voorbij, toch zitten er nog veel niet gesprongen explosieven in de bodem. Die kúnnen een probleem zijn bij werkzaamheden in of op de bodem. Op dit moment wordt er zo’n 60 miljoen per jaar uitgegeven om opsporingsonderzoek uit te voeren dat moet voorkomen dat er daadwerkelijk ongelukken gebeuren en er zijn jaarlijks circa 3000 tot 4000 meldingen bij de EOD tot ruimingen. Primaire doelgroep van het kenniscentrum zijn de gemeenten. Het kenniscentrum heeft als doel de kennis met betrekking tot het omgaan met conventionele explosieven bij gemeenten te vergroten. Dit moet gemeenten beter in staat stellen afgewogen, doelmatige en kostenefficiënte besluiten te nemen met betrekking tot het opsporen van conventionele explosieven. Een belangrijke taak is dan ook het verspreiden en toepasbaar maken van beschikbare kennis. 

Daarnaast heeft het kenniscentrum een taak in kennisontwikkeling door het initiëren, begeleiden en implementeren van onderzoek. Dit moet gemeenten handvatten bieden op het moment dat zij met conventionele explosieven te maken krijgen. In het verlengde daarvan moet een nog te ontwikkelen afwegingskader een hulpmiddel zijn dat gemeenten helpt bij de besluitvorming, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid om wel/niet tot opsporing van conventionele explosieven over te gaan. Dat is iets dat de gehele keten aangaat. Het kenniscentrum richt zich daarom niet alleen op gemeenten, maar ook op de gesprekspartners van gemeenten. Voor inhoudelijke input wordt gebruik gemaakt van kennis en expertise uit het werkveld.

Naar huidige verwachting zal het kenniscentrum in kwartaal 1 van 2021 van start gaan. Eerst wordt prioriteit gegeven aan het opzetten van de website, het inrichten van de helpdesk en het maken van een strategisch communicatieplan voor het kenniscentrum.  
 

Voor de opgave Kenniscentrum conventionele explosieven hebben wij voor 2021 circa 2,8 aan capaciteit gepland.