Kennisdeling in de praktijk

Rijkswaterstaat Bodem+ wordt gewaardeerd vanuit haar rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Deze kernactiviteit blijven we uitvoeren. Dit doen we door samen te werken, deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van kennisportalen omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden.

Met de komst van de Omgevingswet dragen alle gemeenten primair verantwoordelijkheid voor het totale bodem- en watersysteem onder haar grondgebied en over het beheer van dat systeem afspraken nodig zijn met provincies en waterschappen. Ook in 2021 zal er veel behoefte zijn aan de kennisuitwisseling over de bodem en ondergrond.  
Het project “Bodembeheer van de Toekomst” van het gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond (WEB) ondersteunt gemeenten door concrete bouwstenen en handvatten te leveren om tot een goede afweging te komen. Rijkswaterstaat Bodem+ helpt de gemeenten en Omgevingsdiensten in dat project, zodat expertise en praktijkervaring efficiënt samenkomen in de bouwstenen voor gemeenten en Omgevingsdiensten. 

De volgende activiteiten voeren we in 2021 uit:

Informatiepunt 

Als informatiepunt en vraagbaak blijven we met websites, bodemhelpdesk, nieuwsbrieven en weekberichten een kennis- en bibliotheekfunctie vervullen. 
In 2021 zal onze helpdesk en website opgaan in het Informatiepunt Leefomgeving. In het kader van de Omgevingswet komt één geïntegreerde website voor alles wat nu op de bestaande websites (Bodem+, Infomil, Helpdesk Water etc.) staat en een integrale vraagbeantwoording met 1 centrale ingang. Jaarlijks beantwoordt de bodemhelpdesk circa 3500 vragen over de wet- en regelgeving en daarmee samenhangende instrumentarium. 
 

Informatiepunt Omgevingswet

Samenwerking

Onze gezamenlijke missie: het bevorderen van samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Rijkswaterstaat Bodem+ werkt samen met SIKB, Deltares, RIVM en TNO in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO). ‘Samenwerken aan kennis’ is ons motto.
In 2021 organiseren we op elkaar afgestemde bijeenkomsten, zoals het Symposium BodemBreed, Baggernetdagen, Platform bodembeheer, Platform Toezicht Bodem en de Nationale Geoweek. 

Bodeminformatiebeheer

Bodeminformatiebeheer kent een aantal structurele producten en diensten die we in 2021 regulier blijven beheren. Bekende voorbeelden zijn bodemloket.nl en het beheer van data-uitwisselstandaarden. Het Bodemloket.nl, met ongeveer 800 tot 1.000 gebruikers per dag, blijft in ons beheer. In samenwerking met SIKB organiseert Bodem+ een tweetal bijeenkomsten van het Platform Informatiebeheer.

Ondersteuning regio’s

Door actieve aanwezigheid van onze accountmanagers in de regio’s worden in 2021 enerzijds signalen, ervaringen en behoeften uit de lokale uitvoeringspraktijk teruggekoppeld binnen Bodem+ en/of IenW. Daarnaast worden best-practices en praktijkervaringen uitgewisseld zowel binnen als tussen de regio’s. Ambitie is om onze accountmanagers een nog meer activerende rol te geven richting decentrale overheden en haar regionale netwerken bij de implementatie van de Omgevingswet.

Internationaal

Ook internationaal zijn er diverse activiteiten waar we ons in 2021 mee bezighouden, zoals de vertegenwoordiging van IenW in internationaal netwerk en gremia (o.a. Expert meeting on Soil, Common Forum on Contaminated Land), de implementatie van Sustainable Development Goals (actie 15.3), bijdragen aan EU-projecten Soil Mission Support en Cocoon, en ingaande en uitgaande internationale missies op gebied van bodem. Tevens worden contacten onderhouden met EEA en JRC over internationale bodembeleidsontwikkelingen. 
Bodem+ levert bijdrage aan de internationale symposia TSOILS en Aquaconsoil.  

Initiatief Bewust Bodemgebruik 

Het actieprogramma van de TerrAgenda is leidend voor de uit te voeren activiteiten in 2021. Het actieprogramma bevat 4 punten, waarbij het initiatief Bewust Bodemgebruik zal gaan ondersteunen bij de uitvoering:
1. Verbeter jouw wereld, omarm het natuurlijks systeem
2. Geef de bodem een stem!
3. Neem verantwoordelijkheid, organiseer regie!
4. Verbind en bouw netwerken, verspreid de boodschap!

Een Overdrachtsdocument Bewust Bodemgebruik wordt opgeleverd zodat Bodem+ haar taken m.b.t. Initiatief Bewust Bodemgebruik kan beëindigen en overdragen. In 2021 wordt toegewerkt naar een nieuwe organisatiestructuur van het iBB.
 

Voor de opgave ‘Kennis en informatievoorziening’ hebben wij voor 2021 circa 5,6 fte aan capaciteit gepland.