Verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis en aanpak

De ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie staat centraal in het faciliteren van Rijk en regionale overheden om Nederland klimaatbestendig te maken. In 2021 helpen we om de Impulsregeling Klimaatadaptatie (200 miljoen Euro) uit te voeren, bouwen we verder aan en verbinden we kennis met het kennis- en innovatieprogramma Klimaatadaptatie, het meerjarenprogramma Droogte en het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling, ondersteunen we de praktijk met goede standaarden via het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) . We werken we binnen Rijkswaterstaat mee met het klimaatbestendig maken van het areaal van RWS.

Een klimaatbestendig Nederland in 2050. Het doel dat de gezamenlijke overheden hebben onderstreept in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie in 2017 om te anticiperen op de voorspelde klimaatverandering. Om dit halen is afgesproken dat we in 2020 klimaatbestendig handelen in visie en dagelijkse praktijk. Hiervoor zijn stevige ambities geformuleerd. Met in 2019 het in beeld hebben van de kwetsbaarheden via een stresstest en deze in 2020 in dialoog met alle stakeholders te vertalen naar een uitvoeringsagenda. Ambities die met een jaar uitloop ook voor Vitale en kwetsbare functies van het Rijk en daarmee Rijkswaterstaat gelden. De vitaliteit en kwetsbaarheid van de bodem en ondergrond is verweven met de stresstest en de bijdrage die het bodem- en watersysteem zelf kan hebben in het zoeken naar oplossingen. Bodemdaling wordt als tegenhanger van zeespiegelstijging als een van de meest complexe bodemopgave van dit moment meegenomen. Naast klimaatadaptatie en –mitigatie is het onderdeel van veel andere maatschappelijke opgaven, zoals stedelijke ontwikkeling, voedselvoorziening en duurzame economie. Oplossingen die duurzamer bodembeheer en landgebruik vragen. Al sinds 2014 is Bodem+ actief binnen het Deltaprogramma en het netwerk dat nu bekend staat als het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. 

Inzet Deltaprogramma 

Bodem+ verbindt mensen en kennis, initieert projecten en stimuleert innovaties als ondersteuning binnen het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat en regionale overheden om de ambities van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en het Deltaprogramma te kunnen halen. Naast kennis over het bodem- en watersysteem vertalen we beproefde kennis- en financiële concepten naar de community van het Deltaprogramma en werken we deze met onze partners uit om de in totaal beoogde 600 miljoen euro aan Impulsgelden uit het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie van Rijk en regio samen vanaf 2021 doelmatig in te zetten. We zetten in op borgen van klimaatadaptatie in standaarden (richtlijnen, protocollen en normen) en omgevingsvisies. Binnen RWS zetten we onze kennis in om onze fysieke netwerken klimaatbestendig te maken. 

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Met andere Rijkspartners en regionale overheden zetten we ook in 2021 vol in op het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. In dit kennisprogramma worden een groot aantal initiatieven in stedelijk en landelijk gebied, zoals Regiodeals, onderzoek Klimaattafel en Living On Soft Soils (LOSS), verbonden om de cirkel rond te krijgen op gebied van de 6 M’s: ‘meten-mechanismen begrijpen-modelleren-Maatschappelijke kosten en baten-maatregelen en monitoren’. Dit om op basis van objectieve kennis handelingsperspectieven te ontwikkelen voor overheden, bedrijven en burgers. Vanuit een maatschappelijke context en het streven naar een duurzame leefomgeving. Wij voeren ons werk uit in het levendige speelveld dat zich uitstrekt van nationale politiek tot lokale besluitvorming en het verbinden van fundamenteel onderzoek met lokale uitvoering. Op gebied van communicatie zijn we actief bij landelijke congressen en zijn mede organisator van het internationale bodemdalingscongres TISOLS  van UNESCO. 
 

Voor de opgave Deltaprogramma en Nationaal kennisprogramma bodemdaling hebben wij voor 2021 circa 2,9 fte aan capaciteit gepland.